Passagerare med funktionshinder

Tallink Siljas kvalitetsnormer för assistans och tillgänglighetsvillkor

Kvalitetsnormerna för assistans och tillgänglighetsvillkoren baserar sig på EU-förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och inre vattenvägar.

Tallink Siljas kundservice-, terminal- och fartygspersonal utbildas att bemöta och assistera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet på bästa möjliga sätt.

Med personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet avses personer, vars rörelseförmåga är tillfälligt eller bestående nedsatt. Rörligheten kan vara nedsatt på grund av någon form av sensoriskt eller motoriskt, bestående eller tillfälligt fysiskt funktionshinder, psykiskt funktionshinder, psykisk funktionsnedsättning, ålder eller på grund av någon annan orsak som begränsar rörelse- eller funktionsförmågan.

Tallink Silja strävar efter att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska kunna resa med fartygen så självständigt och enkelt som möjligt.


Planering av resa 

- En person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska vid planeringen av resan beakta de begränsningar sjöresan kan medföra och de krav som en eventuell nödsituation ställer.
- Tallink Silja rekommenderar personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att ta med en personlig ledsagare på fartyget.
- På Tallink Siljas hemsida finns information för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
- Tallink Siljas kundservice-, terminal- och fartygspersonal ger vid behov ytterligare information.


Bokning av resa

- En person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska informera om sitt rörelse- eller funktionshinder i samband med bokning av resan. Tallink Silja bör också få veta om passageraren kommer att ha med sig en personlig assistent eller en ledar- eller servicehund på resan.
- Tallink Silja förbehåller sig rätten att vägra godkänna en bokning, om det är nödvändigt, med stöd av säkerhetskrav eller om det är omöjligt att låta personen ifråga stiga ombord, gå iland eller befordras på ett säkert och operativt möjligt sätt.
- Om det är absolut nödvändigt får Tallink Silja, enligt det som nämnts ovan, kräva att en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet reser tillsammans med en personlig assistent. I så fall är assistentens resa kostnadsfri.
- Om Tallink Silja blir tvungen att vägra godkänna en bokning av ovan nämnda skäl strävar företaget efter att hjälpa till att hitta en alternativ avgång. Om till exempel fartygets handkapphytter är fullbokade på avgången i fråga, strävar företaget efter att hjälpa till att hitta en alternativ avgång. På begäran kan specifika skäl skriftligen meddelas personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet inom fem arbetsdagar efter begäran.


Hytter för passagerare med nedsatt rörlighet

- På alla Tallink Siljas fartyg för passagerartransport finns hytter som är anpassade för passagerare med nedsatt rörlighet.
- Tallink Silja rekommenderar att resan bokas i god tid. Antalet handikapphytter är begränsat och hytterna är i första hand avsedda för passagerare med nedsatt rörlighet.
- Tallink Silja försöker alltid boka närliggande hytter åt den ledsagade passageraren med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och dennes assistent. Detta önskemål bör anges vid bokningen av resan.

Läs mer om hytter anpassade för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet


Service- och ledarhundar

- Service- och ledarhundar reser gratis med Tallink Silja. Hundarna skall bära en korrekt märkt väst eller sele.
- Passageraren ska i samband med bokningen uppge om en service- eller ledarhund kommer att medfölja på resan.
- Service- och ledarhundar får vistas i alla fartygets utrymmen förutsatt att det inte är förbjudet enligt nationella bestämmelser.
- Service- och ledarhundar har inte tillträde till bastur, badavdelningar och motsvarande utrymmen, inte heller till allergihytter.
- På fartygens yttre däck finns rastplats för hundar.


Bokning av assistans

- Tallink Silja och/eller terminaloperatören erbjuder passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet assistans i hamnar vid ombordstigning och landstigning. Assistansen anpassas i mån av möjlighet till de individuella behoven hos personen i fråga. Tjänsten är kostnadsfri.
- Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska meddela Tallink Silja om behovet av assistans senast 48 timmar innan resan ska inledas.
- Assistans bokas via Tallink Siljas kundservice, +46 8 22 21 40.
- Villkoret för assistans är att passageraren har bokat assistanstjänsten senast 48 timmar innan avgång och anländer till terminalens mötesplats senast 60 minuter innan fartygets avgångstid.
- Om ingen underrättelse om behov av assistans har gjorts inom utsatt tid försöker Tallink Silja och/eller terminaloperatören göra alla rimliga ansträngningar för att se till att assistans ges på sådant sätt att personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kan gå ombord på fartyget och iland från fartyget, samt resa säkert med fartyget.
- Om passageraren behöver kontinuerlig eller personlig assistans t ex vid måltider, lyft, kontakt, medicinering och toalettbesök under resan ska passageraren ha med sig en personlig assistent.


Passagerare med fordon

- Passagerare med fordon ska i god tid, redan i samband med bokningen av resan meddela om sitt behov av särskild service i form av assistans. Passagerare med fordon ska vara vid fordonsincheckningen senast 60 minuter före avgång.
- Passagerare bör observera att bildäcken inte är tillgänglighetsanpassade.
- Tallink Silja rekommenderar att kunder som använder rullstol går ombord via terminalen, då det är betydligt mer bekvämt att stiga ombord via terminalen än via bildäck.
- På bildäcken strävar vi efter att placera fordon till passagerare med nedsatt rörlighet så nära en hiss som möjligt och se till att det finns tillräckligt med utrymme runt fordonet för att det smidigt ska gå att ta sig ur in i fordonet.


Terminalen och ombordstigning

- Terminaloperatören ansvarar för den assistanstjänst som erbjuds passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. I terminalerna finns en speciellt avsedd mötesplats utmärkt med skyltar. Passagerare i behov av assistans vid ombordstigning ombeds komma till mötesplatsen senast 60 minuter före avgångstid eller vid tidigare tid om så överenskommits. På mötesplatsen finns antingen assistanspersonal på plats eller så används en anropsknapp/telefon med vilken assistanspersonal kan kontaktas.
- Personalen ledsagar personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet från mötesplatsen i terminalen till incheckningen och därifrån till fartyget och vid behov till hytten. Den assistans som är nödvändig för att passageren ska kunna gå ombord på fartyget och stiga iland från fartyget med hjälp av hiss och rullstol fås i terminalerna. Behovet av assistans ska meddelas senast 48 timmar före avgång.
- Passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet får hjälp att ta sig till och från toaletten i terminalen.
- Passagerare får vid behov ytterligare information om resan i terminalen. Tallink Silja strävar efter att beakta behovet av särskild service hos passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid informationstillfället.


Samarbete med terminaloperatörer

Tallink Silja strävar efter att samarbeta med terminaloperatörerna för att
- det ska finnas parkeringsplatser avsedda för personer med nedsatt rörlighet nära terminalerna och med tillgänglighetsanpassad passage till terminalen.
- informationstavlor och skyltar samt all information som ges till passagerarna ska finnas tillgänglig i lämplig form även för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
- vägen till och från fartyget ska vara tillgänglighetsanpassad och säker.


Ombord

- Ombord på fartyget kan passagerare få ytterligare information från fartygets personal. Fartygens informationdisk är öppen 24 timmar per dygn.
- Tallink Silja försöker alltid boka närliggande hytter åt den ledsagade passageraren med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och dennes assistent. Detta önskemål bör anges vid bokningen av resan.
- På alla Tallink Siljas fartyg finns en reservrullstol för nödsituationer.
- Om ett rörelsehjälpmedel skadas eller försvinner på grund av fel eller försummelse från Tallink Siljas sida eftersträvar rederiet att ersätta det med ett tillfälligt, lämpligt hjälpmedel. Vid försvinnande eller skada på hjälpmedel där Tallink Silja varit försumliga ersätts detta enligt de bestämmelser som finns i EU förordning 1177/2010, artikel 15.
- Tallink Silja strävar efter att passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska kunna röra sig överallt ombord på fartygen utan hinder.
- Tallink Silja strävar efter i mån av möjlighet beakta behovet av särskild service hos passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet för att främja en god resekomfort och skapa en så bra reseupplevelse som möjligt.
- Tallink Siljas personal hjälper gärna passagerare, men det kan vara bra att komma ihåg redan vid bokningen av resan och även ombord att den hjälp rederiet erbjuder är så kallad allmän assistans. Tallink Silja erbjuder under resan inte personlig assistans t ex vid måltider, lyft, kontakt, medicinering eller toalettbesök.


Landgång och landstigning från fartyget

- Passagerare som bokat assistans på förhand ledsagas vid överenskommen tidpunkt från fartyget till terminalens mötesplats.
- Assistans skall bokas minst 48 timmar före avgång.


Efter resan

- Tallink Silja och terminaloperatörerna vill göra resan så smidig som möjligt för alla. Om saker och ting trots allt inte löper friktionsfritt lönar det sig alltid att så fort som möjligt informera rederiet om detta, så att kundservicen kan förbättras.
- Passagerare ska sända in sin feedback till Tallink Silja senast 2 månader efter resan. Detta genom att fylla i formuläret för feedback som finns på Tallink Siljas hemsida. Feedback kan även sändas skriftligt per post till adressen: Tallink Silja AB, Att. Kundfeedback Box 27295 102 53 Stockholm.


Övrigt

- Tallink Siljas transportvillkor, kvalitetsnormer för assistans och tillgänglighetsvillkor finns tillgängliga på Tallink Siljas hemsida.
- Tallink Silja strävar efter att all information som ges till passagerare finns att tillgå i en form som lämpar sig och är tillgänglig även för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
- Vid störningar av resan fästs särskild vikt vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet samt deras eventuella ledsagare.
- EU-förordningen om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar, EU 1177/2010, ålägger inga skyldigheter att bygga om eller ersätta redan existerande fartyg, infrastruktur, hamnar eller hamnterminaler.
- I planeringen av Tallink Siljas nya fartyg och vid renovering av gamla fartyg beaktas IMOs tillgänglighetsrekommendationer.
- Tallink Silja samarbetar med organisationer för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, experter och frivilliga för att fartygen ska var så tillgänglighetsanpassade som möjligt. Rederiet strävar efter att utföra kartläggningar av tillgängligheten på alla sina fartyg för att förbättra resekomforten för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
- Tallink Silja fäster särskild vikt vid personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid planeringen av passagerares, besättningens och fartygens säkerhet.
- Tallink Siljas driftsbolag HT-Shipmanagement är certifierat enligt IMOs International Safety Management Code, ISM-koden Sjöfartens säkerhetslednings- och kvalitetssystem. Härigenom genomförs interna och externa auditeringar för att tillse att företaget och dess verksamhet uppfyller gällande lagar, regler och policys samt strävar efter ständig förbättring. Detta innefattar även EU förordning 1177/2010.

Karta över Värtaterminalen vid särskild assistans