Säkerhet och trygghet

Vi vill att du som resenär med Tallink Silja Line ska trivas ombord och kunna njuta av din resa. Du ska alltid kunna känna dig trygg och säker. Därför arbetar vi kontinuerligt med att öka säkerheten ombord.


Säkerhet i terminalen

Internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organisation) beslöt i november 2001 enhälligt om nya åtgärder för att förbättra säkerheten på fartyg och i hamnar. Detta resulterade i en ny internationell sjöfartsskyddskod kallad ISPS (International Ship and Port Facillity Security Code). Koden syftar till att begränsa tillträdet för obehöriga till fartyg och hamnområden samt kontroll av de behöriga. Säkerhetsföreskrifterna trädde i kraft 1.7.2004. Passagerarna skall vara beredda på säkerhetskontroller i terminalen då de ska kunna legitimera sig.

Vid säkerhetskontroll kan passageraren styrka sin identitet med en tillförlitlig och giltig identitetshandling. Tallink Silja Line godkänner följande identitetsbevis

  • pass
  • körkort
  • ID-kort med foto (ej tillfälligt ID-kort)

Personer som inte vill eller kan styrka sin identitet på begäran nekas tillträde till fartyget.
För säkerhetskontrollerna i Stockholm ansvarar Stockholms Hamnar. Tallink Silja Line tar inget ansvar för bokade passagerare/fordon som missar avgången på grund av ovanstående säkerhetskontroller.


Säkerhet ombord

Sveriges, Finlands och Estlands sjöfartsmyndigheter kontrollerar och godkänner regelbundet säkerhetsorganisationerna för våra fartyg. Fartygens säkerhet samt personalens kunskaper i säkerhetsfrågor är av första klass. All personal utbildas i de grundläggande säkerhetsfrågorna vid anställningens början. Varje vecka anordnas säkerhetsövningar ombord, dessutom har flertalet ur personalen extrautbildning i brandbekämpning samt hantering av livbåtar.

Personalen övar regelbundet på nödsituationer där det gäller att rädda passagerare ur hytter samt övriga utrymmen. Vid nödsituation hörs alarmsignalen i alla utrymmen på fartyget. Alarmsignalen består av sju korta och en lång och betyder att alla ska bege sig till sitt uppsamlingsområde. Uppsamlingsområdet är utmärkt i hytten. Närmare instruktioner får du genom att följa utropen. Vid uppsamlingsplatsen ger personlen vidare instruktioner.
Räddningsbåtarna, räddningsflottorna samt säkerhetsvästarna. Antal platser på räddningsbåtarna och -flottorna är fler till antalet, än antalet totala passagerare på fartyget. Även säkerhetsvästarna är fler till antalet än passagerarna.

Alla utrymmen på fartyget är utrustade med ett sprinklersystem samt med detektorer, som larmar personalen vid eventuell rökutveckling eller förhöjd temperatur i något utrymme.

Säkerhetsanvisningar för hur man ska handla vid en nödsituation finns i hytterna, säkerhetsskyltarna samt via tv ombord. I samband med fartygets avgång ges säkerhetsinformation via ett högtalarutrop. Alla passagerare är skyldiga att bekanta sig med fartygets säkerhet och kontrollera placeringen av sin uppsamlingsplats. Personalen ombord ger gärna mer information om säkerhetsfrågor. Ordningsvakt patrullerar på fartyget dygnet runt.

Vid kraftig sjögång kan det vara nödvändigt att fartyget saktar ned farten, vilket kan få till följd att ankomsttiden avviker något.

Vi bedriver ett brett trygghets- och säkerhetsarbete med långsiktiga och förebyggande åtgärder som ska skapa ett ännu bättre klimat och en tryggare miljö ombord hos oss. Fler vakter, ingen försäljning av alkohol på utresan på vissa specialkryssningar samt ökad patrullering i hyttkorridorer är några av dessa. Vi har också inlett ett långsiktigt samarbete med Nattskiftet – en trygghetsorganisation som arbetar för allas rätt till ett tryggt uteliv.


Säkerhet på bildäck

Allt löst material i fordonet skall fästas ordentligt. Rökning samt uppgörande av eld på bildäcket är förbjudet. Vistelse på bildäcket är förbjuden under resan. Bildäcket hålls stängt under resan och öppnas en halv timme före ankomst. De anvisningar som ges av personalen på bildäck bör följas och fordonet får startas först då det är din tur att köra ut. Lättantändliga vätskor får inte transporteras på bildäcket.

Gasoltuben i husbilar/husvagnar ska vara frånkopplad. Gasoltubens kork ska vara ordentligt påskruvad på flaskan.

För transport av ämnen som klassificeras som farliga på& passagerarfartyg (t.ex. gas, sprängämnen, antändliga- och frätande vätskor) finns särskilda begränsningar. Om du avser att transportera farliga ämnen på Tallink Silja Lines fartyg måste detta meddelas på förhand till Tallink Silja Cargo, tfn +358 2 335 266. Kontrollera även att samtliga dokument är korrekta. Vid hårt väder gäller även särskilda regler för hur lasten ombord surras för att upprätthålla högsta säkerhet.


Passagerarens skyldigheter

Passagerarna måste följa rederiets ordningsregler samt befälhavarens bestämmelser om ordning och säkerhet ombord. Ordningsregler finns till påseende på fartygen. Medlemmar av fartygets besättning har rätt att avvisa passagerare som kan utgöra fara eller förorsaka störningar för andra passagerare, för sig själva eller för fartygets säkerhet, är påverkade av alkohol eller andra rusmedel, uppträder störande eller hotfullt eller som inte uppfyller ovannämnda ålders-, ordnings- och övriga regler.
Alkoholdrycker som köpts i butiken ombord får ej förtäras i de allmänna utrymmena ombord. För att kunna trygga trivsel för samtliga passagerare ombord accepteras ej störande uppträdande i hytterna och hyttgångarna.

Vistelse på bildäck under sjöresan är förbjuden.

Fartygets samtliga hytter är rökfria och rökning är tillåten endast i de för rökning reserverade utrymmena.

Passageraren skall själv hålla reda på sitt bagage. Tallink Silja ersätter inte resgodsskador, som beror av passagerarens egen vårdslöshet. Rederiet är ej skyldigt att ersätta pengar, värdepapper eller annat speciellt dyrbart resgods, om egendomen inte har överlämnats för förvaring i förvaringsfack i fartygets info. Varor som förvaras i låsbara förvaringsfack anses ej ha blivit mottagna för förvaring av rederiet. Se Transportvillkor för passagerare och deras resgods.

Hytten skall överlämnas till rederiet, när fartyget anländer till den hamn, i vilken passagerarens resa slutar och transportavtal upphör.
Passageraren bör själv utreda hos behörig myndighet vilka resehandlingar som behövs och skaffa dem. Passageraren ansvarar för att under resan ha med sig behövliga, giltiga rese- och ID-handlingar.

Passagerare bör till fullt belopp ersätta rederiet skadan som hen förorsakat på basis av vårdslöshet eller försummelse.

Läs mer om säkerhet vid hårt väder
Ordningsregler ombord