Allmänna resevillkor för paketresor


Dessa allmänna resevillkor tillämpas på resor som bokats av Tallink Silja AB från och med den 1 augusti 2018. Villkoren har upprättats med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=SV , Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1177&from=EN och paketreselagen (2018:1217) samt AS Tallink Grupp:s transportvillkor, ordningsregler och resevillkor för enskilda resenärer.
 

1. Tillämpningsområde

1.1. Allmänna paketresevillkor Dessa avtalsvillkor tillämpas på paketresor som varar minst 24 timmar eller som innehåller övernattning och innehåller minst två av följande tjänster; transport, inkvartering eller någon annan väsentlig resetjänst. En paketresa som avses i dessa villkor har huvudsakligen anskaffats för enskilt ändamål och säljs eller erbjuds till försäljning i Sverige.
1.2. Särskilda villkor
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna paketresevillkoren om tillämpningen av särskilda villkor kan motiveras med resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet.
 

2. Paketreseavtal och ansvaret för fullgörande av avtal

2.1. Ansvar för avtalets fullgörande
Researrangören ansvarar gentemot resenären för att paketresan motsvarar avtalet. Ansvaret gäller också för prestationer som utförs av en näringsidkare som researrangören anlitar i syfte att fullgöra avtalet (till exempel transportföretag och hotell).
2.2. Avtalets innehåll Resan innehåller de tjänster och arrangemang som avtalats mellan resenären och researrangören. Vid bedömning av avtalets innehåll beaktas alla avtalsvillkor som i förväg meddelats skriftligt eller elektroniskt, standardinformationsformuläret samt övriga uppgifter gällande resan och som förutsätts i paketreselagen (2018:1217) och i direktivet (EU 2015/2302).
Innan ett avtal ingås ska resenären informeras om researrangören eller reseförmedlaren ställt den resegaranti som avses i resegarantilagen (2018:1218) och om garantin täcker resan som erbjuds. Om arrangören hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport:
a) Gällande resor mellan Sverige-Finland: Tallink Silja Oy har tecknat skydd vid obestånd hos Konkurrens- och konsumentverket (Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, +358 (0)29 505 3000, kirjaamo@kkv.fi). Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten om tjänster inte tillhandahålls till följd av Tallink Silja Oy:s obestånd.
b) Gällande resor mellan Sverige-Estland, Sverige-Lettland och Finland-Estland: AS Tallink Grupp har tecknat skydd vid obestånd hos AS SEB Pank (Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Republiken Estland, + 372 665 5100, info@seb.ee). Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten om tjänster inte tillhandahålls till följd av AS Tallink Grupp:s obestånd.
2.3. Resehandlingar och reseförsäkring
Researrangören ska innan ett avtal ingås ge resenären allmän information om resehandlingar eller pass- och visumbestämmelserna i destinationslandet. Resenären ska med iakttagande av researrangörens anvisningar själv se till att han eller hon har alla nödvändiga handlingar (bland annat pass, nationellt ID-kort, visum, resetillstånd) samt kontrollera riktigheten av dessa och resebiljetten samt att de överensstämmer med varandra. Resenären ska också kontrollera transporttidtabellerna. Om researrangören har uppfyllt sin skyldighet att ge information, ansvarar researrangören inte för skada som drabbar resenären till följd av att resan förhindras eller avbryts på grund av bristfälliga eller felaktiga resehandlingar. Researrangören ansvarar inte för frivilliga försäkringar som resenären behöver på resan, utan resenären ansvarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning, bland annat gällande avbeställningsskydd. Researrangören uppmanar resenären att för resan skaffa ett tillräckligt reseförsäkringsskydd som täcker person- och egendomsskador samt inkluderar avbeställningsskydd.
2.4. Eventuella säkerhetsrisker på resmålet
Researrangören ska före resan göra resenären uppmärksam på eventuella särskilda risker i samband med resan samt informera om de allmänna hälsobestämmelserna i destinationslandet. Resenären ansvarar själv för att inhämta anvisningar om särskilda behov som anknyter till resenärens personliga hälsotillstånd. Resenären ska dessutom ges anvisningar om hur man går tillväga i eventuella sjukdomsfall, olycksfall eller andra motsvarande händelser. För resenärens säkerhet utomlands ansvarar, förutom resenären själv, i första hand myndigheterna i respektive land. Resenären ska beakta omständigheterna på resmålet. Information om säkerheten på resmålet och annan viktig information om resmålet tillhandahålls av Utrikesdepartementet och Sveriges ambassader, t ex på www.regeringen.se/uds-reseinformation/ och www.swedenabroad.se/ . Resenären ska bekanta sig med förhållandena på resmålet bland annat med hjälp av ovannämnda information.
2.5. Skyldighet att tillhandahålla assistans
Om resenären under resan insjuknar, drabbas av ett olycksfall, blir offer för ett brott eller lider annan skada, ska researrangören utan onödigt dröjsmål ge resenären information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulära tjänster, hjälpa resenären att hitta alternativa researrangemang samt tillhandahålla annan lämplig assistans. Om det under resan uppstår en situation då resenären befinner sig i svårigheter ska han eller hon kontakta fartygets informationsdisk, hotellets reception eller rederiets kundtjänst se.tallink.com/kontakta-oss. Resenären ansvarar själv för de kostnader för specialarrangemang som researrangören i dessa eller andra situationer behöver vidta på grund av resenärens belägenhet (till exempel ny transport, extra hotellövernattningar samt researrangörens tilläggskostnader). Om det under resan uppstår en sådan situation som avses i punkt 10.1.c. är researrangören skyldig att tillhandahålla assistans och i den utsträckning det är möjligt försöka begränsa skadorna och olägenheterna för resenären. Researrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för assistansen om resenären har förorsakat svårigheterna uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften får dock högst motsvara de faktiska kostnader som researrangören haft för assistansen.
2.6. Resenärens skyldigheter och ansvar
2.6.1. Resenären ska under resan iaktta myndigheternas, researrangörens eller researrangörens representants anvisningar och bestämmelser om genomförandet av resan samt ordningsreglerna på hotell och i transportmedel. Resenären är skyldig att följa AS Tallink Grupp:s ordningsregler se.tallink.com/bra-att-veta/ordningsregler och transportvillkor se.tallink.com/bra-att-veta/transportvillkor.
2.6.2. Resenären får inte störa andra resenärer med sitt uppförande. Om resenären på ett väsentligt sätt försummar sina skyldigheter, kan han eller hon förvägras avresa eller avlägsnas från resan. Då har resenären inte rätt till återbetalning av priset och han eller hon ansvarar själv för alla kostnader för sin hemresa.
2.6.3. Resenären ansvarar för skador som han eller hon genom uppsåtligt eller oförsiktigt förfarande förorsakar researrangören eller tredje part, till exempel genom att bryta mot bestämmelserna i punkterna 2.6.1 och 2.6.2.
2.6.4. Resenären ska lämna sådana kontaktuppgifter till researrangören enligt vilka han eller hon kan nås före och under resan.
2.6.5. Den som företräder en grupp av resenärer är skyldig att skicka alla uppgifter och handlingar gällande resan till gruppen, och på motsvarande sätt ska uppgifter och handlingar om resenärerna skickas till researrangören. Researrangören anses ha uppfyllt sin informationsskyldighet genom att ha skickat uppgifterna om resan till företrädaren för resenärsgruppen. Uppgifterna behöver inte skickas separat till varje resenär. Ändringar i resenärsgruppens bokning kan göras av den företrädare för gruppen som bokat resan, antingen ensam eller tillsammans med den resenär som önskar en ändring.
2.6.6. Resenären eller företrädaren för resenärsgruppen ansvarar för riktigheten av de uppgifter som han eller hon lämnat till researrangören, till exempel uppgifter om resans tidpunkt, resenärernas namn, födelsedatum, andra personuppgifter eller resenärernas särskilda behov, och att uppgifterna lämnas inom den angivna tidsfristen. Researrangören ansvarar inte för skador som kan orsakas av att en resenär eller företrädaren för resenärsgruppen uppgett felaktiga eller bristfälliga uppgifter.
2.6.7. Resenären kan själv bli ansvarig för de konsekvenser och/eller kostnader som kan uppstå om resenären använder paketresans tjänster eller delar av paketresan på något annat sätt än vad som överenskommits i paketreseavtalet. Om man till exempel delvis eller helt låter bli att använda transporttjänster som ingår i paketresan, kan detta leda till att rätten att använda resten av tjänsterna begränsas eller förloras.
 

3. Ingående av avtal och betalning av priset

3.1. Avtalet blir bindande för resenären när den av researrangören fastställda betalningen har erlagts vid den tidpunkt som researrangören bestämmer.
3.2. Resans pris ska i sin helhet betalas inom den tid som researrangören meddelat eller vid en annan avtalad tid. När resans pris är betalt har resenären rätt att i god tid före resan få resebiljetterna och alla handlingar som berör resan.
3.3. Boknings- och betalningsvillkor
3.3.1. Dessa boknings- och betalningsvillkor tillämpas för bokningar gjorda via rederiets kundtjänst, terminaler, online eller mobilapplikation eller via resebyråer.
3.3.2 Dessa boknings- och betalningsvillkor tillämpas vid bokning av enskilda resenärer varvid en bokning kan omfatta upp till 9 resenärer och vid onlinebokning upp till 24 resenärer.
3.3.3. Resebokningar kan bokas och betalas via rederiets kundtjänst, terminaler, online eller mobilapplikation samt via resebyråer.
3.3.4. Resebokningar kan ändras och avbeställas via rederiets kundtjänst, terminaler eller genom att kontakta resebyrån som gjort bokningen.
3.3.5. Resebokningar kan inte ändras eller avbeställas online eller via mobilapplikation, såvida inte bokningssystemet på rederiets hemsida eller det mobila bokningssystemet tillåter ändringar eller avbeställningar.
3.4. Betalning
3.4.1. Bokningar skall betalas omgående i samband med bokningstillfället. 
3.4.2. Om bokning sker mindre än 5 arbetsdagar innan avgång och betalning sker via banköverföring har incheckningspersonal rätt att kräva betalning i samband med incheckning om totalbeloppet för bokningen inte har överförts till Tallinks konto.
3.4.3.  Om bokning innehåller tjänster som tillhandahålls av en tredje part som fungerar som rederiets samarbetspartner, tillämpas ifrågavarande samarbetspartners boknings- och betalningsvillkor.
 

4. Resenärens rätt att avbeställa resa innan den har påbörjats

4.1. Resenären har rätt att avbeställa paketresan innan den har påbörjats. I detta fall har researrangören rätt att ta ut en avbeställningsavgift.
4.1.1. Avbeställningsavgift tillämpas enligt följande (exkl reguljär-, dags- eller hotellresor mellan Tallinn och Helsingfors):
a) Vid avbeställning av biljett mer än 21 dagar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift om 10 euro och mellanskillnaden återbetalas.
b) Vid avbeställning av biljett mindre än 21 dagar men mer än 10 dagar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift om 10 euro plus 20% av biljettpriset och mellanskillnaden återbetalas.
c) Vid avbeställning av biljett mindre än 10 dagar men mer än 48 timmar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift om 10 euro plus 50% av biljettpriset och mellanskillnaden återbetalas.
d) Vid avbeställning av biljett mindre än 48 timmar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift på 100% av biljettpriset.
4.1.2. Avbeställningsavgift på reguljär-, dags- eller hotellresor mellan Helsingfors och Tallinn tillämpas enligt följande:
a) Vid avbeställning av biljett mer än 7 dagar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift om 5 euro och mellanskillnaden återbetalas.
b) Vid avbeställning av biljett mindre än 7 dagar men mer än 48 timmar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift om 5 euro plus 20% av biljettpriset och mellanskillnaden återbetalas.
c) Vid avbeställning  av biljett mindre än 48 timmar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift på 100% av biljettpriset.
4.2. Om resan har prissatts utgående från att en grupp bestående av två eller flera resenärer ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet, och någon av gruppens medlemmar avbeställer sin resa, har researrangören rätt att utöver de avbeställningskostnader som nämns i punkt 4.1. också debitera de kostnader för underbeläggningen i inkvarteringen som avbokningen ger upphov till. Den som har avbeställt sin resa och de medlemmar i gruppen som deltar i resan ansvarar solidariskt för att de extra kostnaderna betalas till researrangören.
4.3. Resenären har inte rätt till återbetalning, om resan inte avbeställs och resenären inte inom avtalad tid anländer till den avtalade avreseplatsen eller om resenären inte kan delta i resan för att resenären, av orsaker som resenären ansvarar för, saknar de handlingar som behövs för resan, till exempel giltiga resehandlingar.
4.4. Avbeställningsavgifterna kan skilja sig från de avgifter som nämns i punkt 4.1. om det är fråga om en resa på vilka särskilda villkor tillämpas (punkt 1.2.). Avbeställningsavgifterna eller grunderna för att fastställa dessa ska uppges i de särskilda villkoren för resan.
 

5. Resenärens rätt att avbeställa resa på grund av ändringar som gjorts av researrangören eller på grund av förhållanden på resmålet innan resan börjar

5.1. Resenären kan avbeställa resan om
a) researrangören gör väsentliga ändringar i researrangemangen. Som väsentlig ändring betraktas till exempel en ändring av transportmedlet vilken i väsentlig grad förlänger restiden, ändringar i avgångs- och ankomsttider som skulle förorsaka resenären avsevärda besvär eller extra kostnader såsom omorganisering av transport och inkvartering, ändring av destinationen eller en ändring som klart sänker nivån på inkvarteringen samt en ändring som i väsentlig grad ändrar karaktären av resan, eller
b) resenären har befogad anledning att tro att researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt har väsentligen försvårats efter avtalsslutet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet eller om resan av någon annan oväntad anledning inte kan genomföras utan att äventyra resenärens liv eller hälsa. Oundvikliga och extraordinära omständigheter omfattar exempelvis allvarliga säkerhetsproblem såsom krig eller terrorism, betydande risker för människors hälsa såsom utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet, strejk eller naturkatastrofer såsom översvämningar, jordbävningar eller väderleksförhållanden.
c) resenären i övrigt har vägande skäl att anta att researrangörens prestation kommer att vara väsentligt felaktig.
Vid en bedömning av grunderna för en avbeställning beaktas de svenska myndigheternas ståndpunkt till frågan.
5.2. Researrangören ska informera resenären om ändringar genom ett varaktigt medium, och av informationen ska det framgå vilka ändringar researrangören har för avsikt att göra, huruvida ändringarna försämrar kvaliteten på paketresan eller sänker värdet av denna, och hur stort prisavdrag resenären eventuellt får på grund av ändringarna samt huruvida ändringarna ger rätt att avbeställa resan. Resenären ska utan onödigt dröjsmål meddela researrangören att resan avbeställs. Om resenären inte inom den skäliga tidsfrist som nämns i ändringsmeddelandet meddelar att han eller hon tänker avbeställa resan, anses resenären godkänna de föreslagna ändringarna.
5.3. Bestämmelser om rätten att avbeställa en resa på grund av prishöjning finns i punkt 8.3.
5.4. När en resenär i de ovan nämnda situationerna avbeställer en resa har han eller hon rätt till en återbetalning av resans pris utan onödigt dröjsmål, men senast 14 dagar efter att resenären har frångått avtalet. Resenären har dock inte rätt att avbeställa en resa utan att betala en avbeställningsavgift om resenären redan vid tidpunkten för ingåendet av avtalet haft kännedom om de i punkten 5.1.b) avsedda omständigheter.
Om en avbeställning beror på orsaker enligt punkterna 5.1.a) eller 5.1.c), har resenären rätt att få ersättning också för de kostnader som orsakats av resan och som på grund av avbeställningen blivit onödiga, om inte ändringen beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter som researrangören eller dess underleverantör råkat ut för.
 

6. Resenärens rätt att avbryta resa och frånträda avtalet under resan

6.1. Resenären har rätt att avbryta resan om
a) resans genomförande visar sig vara så felaktigt att resan inte uppfyller det ändamål som ursprungligen uppställdes för den, eller
b) det under resan uppstår en situation som avses i punkt 5.1.b), om inte resenären vid ingåendet av avtalet var medveten om förhållandena på resmålet.
6.2. När resenären avbryter resan eller häver avtalet har han eller hon rätt att återfå resans pris och övriga avgifter som betalats till researrangören. Om resenären har haft nytta av researrangörens prestation, ska denna nytta (till exempel den genomförda delen av den kombinerade resan, måltider som serverats under resan eller inträdesbiljetter som använts av resenären) beaktas vid uppskattningen av prisavdraget.
6.3. Om resenären avbryter resan på grunder som avses i punkt 6.1.a), ska researrangören på egen bekostnad ordna returtransport för resenären. Transporten ska ordnas till avreseorten eller till en avtalad ort med ett transportmedel som motsvarar det som ursprungligen avtalats.
6.4. Om resenären avbryter resan enligt punkt 6.1.b) och researrangören inte tillhandahåller sådan i punkt 2.5. avsedd assistans för att ordna hemresan för honom eller henne, kan resenären själv vidta nödvändiga åtgärder. Resenären ska dock eftersträva att begränsa de kostnader och annan skada som eventuellt faller på researrangören.
6.5. På eventuell rätt till skadestånd tillämpas punkt 16.
 

7. Resenärens rätt att ändra avtalet och överlåta det till en annan

7.1. Ändring av bokning omfattar bland annat följande ändringar av passagerartransporttjänster: resans riktning och/eller linje, datum och tidpunkt för avgång, hyttklass, pris för fordonstransport samt ändring av ombordtjänster. Ändringar av pris för fordonstransport omfattar till exempel ändringar av fordonets höjd och längd.
7.2. Ändring av personuppgifter (namn, födelsedatum, nationalitet, kön och stamgästnummer) i bokning innebär inte ändring av bokning.
7.3. Vid ändring av passagerartransport och/eller ombordtjänster betalar passageraren ändringsavgift enligt föreliggande villkor. För tjänster som tillhandahålls av en för Tallink utomstående samarbetspartner tillämpas ifrågavarande samarbetspartners fastställt ändringsavgift.
7.4. Bokning kan alltid ändras före incheckning om betalning för de ändrade tjänsterna sker enligt Tallinks prislista. Vid ändring av passagerartransporttjänster och ombordtjänster skall den mellanskillnad betalas, som uppstår mellan det ursprungliga priset och den ändrade bokningen. Alternativt sker en återbetalning och ändringsavgift tillämpas enligt punkt 7.7. och 7.8.
7.5. Vid ändring av bokning mer än 21 dagar innan avgång tillämpas inte ändringsavgift. För reguljär-, dags- och hotellresor mellan Tallinn och Helsingfors tillämpas avvikande villkor enligt punkt 7.6. och 7.8.
7.6. Vid ändring av bokning avseende reguljär-, dags- och hotellresor mellan Tallinn och Helsingfors mer än 7 dagar innan avgång tillämpas inte ändringsavgift, och inte heller vid ändring av bokning för Business Lounge mellan Tallinn och Helsingfors.
7.7. Ändringsavgift tillämpas enligt följande (exkl. reguljär-, dags- och hotellresor mellan Tallinn och Helsingfors):
a) Om biljett ändras mer än 21 dagar innan avgång, tillämpas inte ändringsavgift.
b) Om biljett ändras mindre än 21 dagar men mer än 10 dagar innan avgång och resans riktning och/eller sträcka och/eller avresedatum eller tidpunkt ändras, skall ändringsavgift om 10 euro betalas och mellanskillnaden återbetalas om den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten.
c) Om biljett ändras mindre än 10 dagar men mer än 24 timmar innan avgång och resans riktning och/eller sträcka och/eller avresedatum eller tidpunkt ändras, skall ändringsavgift om 10 euro betalas. Detta gäller även om incheckad biljett ändras.
d) Resans riktning och/eller sträcka och/eller avresedatum eller tidpunkt kan inte ändras mindre än 24 timmar innan avgång.
7.8. Ändringsavgift på reguljär-, dags- och hotellresor mellan Tallinn och Helsingfors tillämpas enligt följande: 
a) Om biljett ändras mer än 7 dagar innan avgång, tillämpas inte ändringsavgift.
b) Om biljett ändras mindre än 7 dagar men mer än 2 dagar innan avgång och resans riktning och/eller sträcka och/eller avresedatum eller tidpunkt ändras, skall ändringsavgift om 5 euro betalas och mellanskillnaden återbetalas om den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten.
c) Om biljett ändras mindre än 48 timmar men mer än 45 minuter innan avgång och resans riktning och/eller sträcka och/eller avresedatum eller tidpunkt ändras, skall ändringsavgift om 5 euro betalas. Detta gäller även om incheckad biljett ändras.
d) Resans riktning och/eller sträcka och/eller avresedatum eller tidpunkt kan inte ändras mindre än 45 minuter innan avgång.
7.9. Om ändring av bokning sker mindre än 48 timmar innan avgång och ändring avser hyttbeställning skall ändringsavgift betalas till det belopp som hyttbeställning avser.
7.10. Tallink förbehåller sig rätten att tillämpa 5 euro i ändringsavgift per resesträcka om bokning ändras efter incheckning. Bokning kan ändras innan incheckning stänger om betalning för de ändrade tjänsterna sker enligt Tallinks prislista.
 

8. Prisändringar

8.1. Efter avtalsslutet har researrangören rätt att höja och på motsvarande sätt en skyldighet att sänka resans avtalade pris på följande grunder:
a) förändringar i transportkostnaderna som beror på bränslepriserna eller priserna på andra energikällor, eller
b) förändringar som påverkar resans pris såsom förändringar i skatter eller avgifter som tredje part har fastställt för resetjänster, eller
c) förändringar i valutakurser som påverkar kostnaderna för resan, och som fastställs enligt den gällande valutakursen sex veckor före avresan.
8.2. Prishöjningen får inte vara större än kostnadsökningen.
8.3. Om resans pris efter avtalsslutet höjs med mer än 8 procent enligt punkt 8.1., har resenären rätt att frånträda avtalet. Resenären ska informera researrangören om frånträdandet inom sju dagar från att resenären fick kännedom om prishöjningen. Ett meddelande som har skickats i elektroniskt format anses vara mottaget den dag researrangören skickade meddelandet. Ett meddelande som har skickats per post anses ha anlänt till mottagaren den sjunde dagen efter att det har skickats, om ingen utredning om när meddelandet har mottagits kan framställas.
Om resenären frångår avtalet, ska de betalningar som erlagts av honom eller henne återbetalas utan onödigt dröjsmål, men senast inom 14 dagar räknat från den tidpunkt då resenären har frånträtt avtalet. Rätten till ett eventuellt skadestånd fastställs enligt punkt 16.
8.4. Researrangören ska ersätta resenären för den del av en kostnadssänkning som grundar sig på orsakerna i punkterna 8.1.a−c och som sker före resan. Researrangören får debitera de verkliga administrationskostnaderna som orsakas av återbetalningen.
 

9. Researrangörens ändringar i paketreseavtalet

9.1. Om researrangören före avresan gör ändringar i paketreseavtalet, som med tanke på resans helhet är av ringa betydelse har resenären inte rätt att frånträda avtalet, erhålla ett prisavdrag eller ett skadestånd.
9.2. Resenären är medveten om att ändringar i avgångs- och ankomsttider kan komma att göras om väderförhållanden påbjuder sådan ändring med hänsyn till passagerarsäkerheten ombord. Allvarliga väderförhållanden kan även komma att innebära att resenär inte kan gå i hamn vid destinationen utan får tillbringa tiden intill återresa ombord.
9.3. En förteckning över betydande ändringar som gjorts av researrangören och som ger resenären rätt att avbeställa resan finns i punkt 5.1.
9.4. Om researrangören gör andra än i punkt 9.1 och 9.2. angivna ändringar av ringa betydelse eller ändringar som enligt punkt 9.3. berättigar till att avbeställa resan är resenären skyldig att betala resans pris och andra avtalade avgifter, dock med beaktande av resenärens i punkterna 15 och 16 fastställda rätt till prisavdrag och skadestånd.
9.5. Researrangören ska meddela resenären om ändringarna på ett klart och begripligt sätt i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form.
 

10. Researrangörens rätt att ställa in och avbryta resan

10.1. Researrangör har rätt att ställa in resan, om
a) incheckning inte gjorts i avgångshamnen eller på annat korrekt sätt innan avgång
b) färre personer än ett i paketreseavtalet angivet minimiantal har köpt resan.
Resenären ska informeras om en inställd resa senast
1) 7 dagar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat mellan 2 och 6 dagar, eller
2) 48 timmar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat kortare tid än 2 dagar.
c) researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt har väsentligen försvårats efter avtalsslutet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet eller om resan av någon annan oväntad anledning inte kan genomföras utan att äventyra resenärens liv eller hälsa. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem såsom krig, terrorism, utbrott av allvarliga sjukdomar eller naturkatastrofer eller annan oväntad anledning. Researrangören ska utan onödigt dröjsmål informera resenären om en inställd resa.
10.2. Om en situation som nämns i punkt 10.1.c) uppstår, har researrangören rätt att avbryta resan och göra andra nödvändiga ändringar i reseprogrammet. Researrangören ska utan dröjsmål efter resan återbetala resenären den del av resans pris som motsvarar de uteblivna tjänsterna.
10.3. Efter att ha ställt in resan ska researrangören återbetala resenärens betalningar senast 14 dagar efter det att avtalet hävts.
 

11. Researrangörens rätt att häva avtalet

11.1. Researrangören har rätt att häva avtalet, om resenären inte har betalat resans pris eller en del av detta senast på den avtalade betalningsdagen. En förutsättning för researrangörens rätt att häva avtalet är att resenären har fått en skälig betalningstid. I den handling där betalningstiden nämns ska det också uppges att researrangören har rätt att häva avtalet på grund av försummad betalning.
 

12. Fel och reklamation

12.1. Researrangörens prestation är felaktig, om
a) tjänsterna och andra arrangemang på resan inte motsvarar vad som överenskommits eller kan anses vara överenskommet, eller
b) researrangören har försummat att lämna resenären de uppgifter som enligt lagen om paketresor ska lämnas om villkor som tillämpas på resan, resans innehåll, nödvändiga resehandlingar, hälsobestämmelser som berör resan, transportförbindelser inklusive tidtabeller, samt övriga uppgifter som resenären behöver, såsom anvisningar med tanke på eventuella sjukdomar, olycksfall eller andra motsvarande händelser under resan, och detta kan anses ha påverkat resenärens beslut, eller
c) researrangören har försummat sin skyldighet att tillhandahålla assistans enligt punkt 2.5.
12.2. Om resenär inte använder sig av transport eller andra tjänster som ingår i resan eller använder endast en del av dessa, betraktas detta inte som ett fel.
12.3. Resenären får inte åberopa fel efter resan, om han eller hon inte inom rimlig tid underrättar researrangören om felet efter det att han eller hon märkte eller borde ha märkt felet. Researrangören ska så snart som möjligt informeras om ett fel som kan avhjälpas under resan.
Om det inte är nödvändigt att avhjälpa felet omedelbart kan resenären ange en skälig tid för avhjälpandet av felet. Vid bedömningen av en skälig tid ska man ta i beaktande resans längd, resmål och andra faktorer med anknytning till resans karaktär.
Ovanstående utgör dock inget hinder för resenären att åberopa fel, om researrangören eller någon annan näringsidkare som researrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.
 

13. Avhjälpande av fel

13.1. Researrangören ska avhjälpa felet utan dröjsmål eller, om det inte är nödvändigt att avhjälpa felet omedelbart, inom en av resenären fastställd skälig tid och så att resenären inte orsakas kostnader eller väsentliga olägenheter. Vid fastställande av en skälig tidsfrist för att avhjälpa ett fel beaktas felets karaktär och dess betydelse för resenären samt researrangörens möjligheter att avhjälpa felet.
Trots att felet avhjälpts har resenären eventuellt rätt till ett prisavdrag enligt punkt 15 för den tiden felet varade samt till ett skadestånd enligt punkt 16.
13.2. Researrangören är inte skyldig att avhjälpa ett fel i sin prestation i det fall det är omöjligt att avhjälpa felet eller om researrangören orsakas oskäliga kostnader. Vid bedömningen av oskäliga kostnader beaktas felets omfattning och värdet på resetjänsterna i fråga.
 

14. Tillhandahållande av alternativa tjänster under resan

14.1. Om en betydande del av resetjänsterna inte kan tillhandahållas enligt det som avtalats, ska researrangören, utan att det uppstår extra kostnader för resenären, tillhandahålla lämpliga ersättningsarrangemang för att fortsätta paketresan. Ersättningsarrangemang ska, om möjligt, vara likvärdiga med eller av högre kvalitet än den resetjänst som inte kan tillhandahållas. Skyldigheten att tillhandahålla ersättningsarrangemang gäller även i de fall resenärens återresa till avreseorten inte kan genomföras på överenskommet sätt.
Researrangören ska bevilja resenären ett skäligt prisavdrag om ersättningsarrangemang som föreslagits leder till en paketresa av lägre kvalitet än det som specificerats i paketreseavtalet.
14.2. Resenären får avvisa ett erbjudande om ersättningsarrangemang endast om erbjudandet inte är jämförbart med vad som skulle ha tillhandahållits enligt paketreseavtalet eller om det prisavdrag som erbjuds inte motsvarar felets betydelse. Om resenären enligt en befogad anledning avvisar de ersättningsarrangemangen eller om det inte är möjligt att erbjuda sådana, har resenären rätt till ett skäligt prisavdrag och skadestånd även i det fall att han eller hon inte frånträder avtalet. Om paketresan innehåller transport för resenären, ska researrangören utan onödigt dröjsmål ordna en sådan hemtransport för resenären som motsvarar avtalet utan att det ger upphov till extra kostnader för resenären.
14.3. Om resenären utan ovan nämnda godtagbara grunder avvisar de ersättningsarrangemang som tillhandahålls, har han eller hon inte rätt till skadestånd eller prisavdrag.
 

15. Prisavdrag

15.1. Om felet inte har korrigerats utan dröjsmål på researrangörens bekostnad eller om felet inte kan korrigeras, har resenären rätt till ett prisavdrag som motsvarar felets betydelse, om inte researrangören kan påvisa att felet beror på resenären.
15.2. Resenären har dock inte rätt till prisavdrag om felet i förhållande till avtalet i sin helhet är av ringa betydelse. Beräkningen av prisavdraget grundar sig på det totala priset på paketresan, och inte på priset på en enskild resetjänst som felet hänför sig till. Vid bedömningen av felets betydelse kan hänsyn också tas till resenärens individuella behov och särskilda önskemål vid ingåendet av avtalet.
 

16. Skadestånd

16.1. Resenären har rätt till ersättning för den skada som han eller hon drabbas av till följd av fel i paketresan. Researrangören ska utan onödigt dröjsmål betala ersättningen till resenären. Resenären har dock inte rätt till ersättning om researrangören bevisar att felet beror på
a) resenären,
b) en tredje part som saknar koppling till tillhandahållandet av de resetjänster som omfattas av paketreseavtalet och att felet inte kunde förutses eller undvikas, eller
c) oundvikliga och extraordinära omständigheter som anges i punkt 16.8.
16.2. Skador som ska ersättas är till exempel extra utgifter och utgifter som blivit onyttiga till följd av skadan samt förlorad inkomst vid försenad hemkomst och extra kostnader för övernattning samt utebliven semester- eller reseupplevelse. Det sist nämnda kräver att ett väsentligt fel har uppstått i fullgörandet av resetjänsterna.
16.3. Resenären ska göra sitt bästa för att begränsa skadan. Researrangören ansvarar inte för skada som resenären själv har vållat.
16.4. I den utsträckning följande unionsrättsakter, internationella instrument och lagar begränsar en resenärs rätt till ersättning för en skada från en transportör, tillämpas samma begränsningar i fråga om resenärens rätt till ersättning för en skada från arrangören:
a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen,
b) 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods,
c) sjölagen (1994:1009),
d) rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002,
e) lagen (2010:510) om lufttransporter,
f) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, i den ursprungliga lydelsen, och
g) järnvägstrafiklagen (2018:181).
16.5. Det skadestånd som beviljas resenären bestäms utifrån omfattningen på den uppstådda skadan, men det kan aldrig vara högre än tre gånger paketresans totala pris. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte vid personskador eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.
16.6. För att få skadestånd måste resenären kunna påvisa att det har funnits ett fel i researrangörens prestation och att det finns ett orsakssamband mellan skadan som orsakats honom eller henne och det aktuella felet. Den som yrkar på skadestånd har också bevisbördan vad gäller skadans omfattning.
16.7. På resenärens skadeståndsskyldighet gentemot researrangören tillämpas punkt 2.6.1.
16.8. Oundvikliga och extraordinära omständigheter. Researrangören ansvarar inte för skada som orsakas av oundvikliga och extraordinära omständigheter som researrangören inte kan påverka och vars konsekvenser inte kunde ha undvikits även om skäliga åtgärder hade vidtagits. Sådana oundvikliga och extraordinära omständigheter omfattar exempelvis myndighetsbestämmelser, krigshandlingar, andra allvarliga säkerhetsproblem såsom terrorism, allvarliga oroligheter, betydande risker för människors hälsa såsom utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet eller naturkatastrofer såsom översvämningar, jordbävningar eller väderleksförhållanden som omöjliggör en sådan trygg resa till resmålet som avses i paketreseavtalet eller som i övrigt väsentligt påverkar genomförandet av resan på överenskommet sätt. Även avbrott i centrala tjänster såsom i vatten- och eltillförsel till följd av naturkatastrof eller strejk på resmålet kan utgöra en sådan orsak.
16.9. Om resenärens återresa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter inte har kunnat genomföras på överenskommet sätt, ansvarar researrangören för kostnaderna för nödvändig inkvartering som i den utsträckning det är möjligt motsvarar paketreseavtalet.
 

17. Bokningsfel

17.1. Researrangören ska utan onödigt dröjsmål ersätta resenären för en skada som orsakas av ett tekniskt fel i researrangörens bokningssystem eller ett fel som gjorts under bokningsförfarandet.
17.2. Resenären har inte rätt till ersättning om bokningsfelet beror på resenären eller på oundvikliga och extraordinära omständigheter i punkt 16.8.
17.3. Ett bokningsfel kan bero på resenären till exempel om han eller hon ger researrangören felaktig eller bristfällig information som rör resenären eller resan. Resenären ska även i enlighet med normal aktsamhetsplikt kontrollera de erhållna handlingarna, till exempel bokningsbekräftelsen, och så snabbt som möjligt meddela researrangören om de brister eller fel som har upptäckts. Om resenären försummar sin granskningsplikt och detta orsakar honom eller henne skada, kan resenärens medverkan beaktas när ett skadestånd fastställs.
 

18. Avdrag för annan ersättning som erhållits med stöd av lagen

18.1. Om resenären har beviljats prisavdrag eller skadestånd med stöd av EU:s lagstiftning gällande resenärernas rättigheter eller internationella konventioner, ska ersättningens belopp med stöd av dessa villkor avdras från motsvarande beviljade ersättning.
18.2. Resenären är skyldig att meddela researrangören om ersättningar från andra aktörer vad gäller ett fel i paketresan.
 

19. Ersättningsyrkanden

19.1. Bestämmelser om reklamation av fel hos researrangören finns i punkt 12.
19.2. Ersättningsyrkandena ska framställas skriftligen hos researrangören senast två månader efter avslutad resa.
 

20. Tvister

20.1. Vid klagomål eller reklamation ska avdelningen för feedback kontaktas skriftligen senast två månader efter hemkomst från resan: se.tallink.com/feedback .
20.2. Om en meningsskiljaktighet rörande avtal om paketresa inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform.