RESEVILLKOR FÖR GRUPPRESOR MED AS TALLINK GRUPP

Följande gruppresevillkor (nedan kallat villkor) gäller från 01.05.2024 och gäller endast AS Tallink Grupps och dess dotterbolags (nedan kallat Tallink) gruppresor. 
Kraven på resehandlingar för passagerare som deltar i gruppresor bestäms i AS Tallink Grupps resevillkor för enskilda passagerare.
För passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som deltar i gruppresor gäller de rättigheter som fastställs i AS Tallink Grupps resevillkor för enskilda passagerare och i EU-förordning nr 1177/2010.
Transport av husdjur utförs på de villkor som AS Tallink Grupp fastställt för enskilda passagerare.
Förfarandet för att lämna in klagomål anges i AS Tallink Grupps resevillkor för enskilda passagerare.
AS Tallink Grupp förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor under högsäsong eller vid andra tidpunkter vid behov. 
För frågor som inte regleras av dessa villkor gäller AS Tallink Grupps resevillkor för enskilda passagerare.


DEL I – ALLMÄNNA VILLKOR 

(1)  En grupp består av minst 10 passagerare som har en gemensam betald gruppbokning och/eller biljett, och gruppen har en gruppledare.

(2)  Gruppledare är en medlem i gruppen som sköter arrangemangen för gruppresan.
Beroende på gruppens storlek och detaljerna för resan reser gruppledaren antingen mot avgift eller kostnadsfritt, vilket bestäms av Tallink. Kraven på gruppledaren finns på Tallinks hemsida.

(3)  Dessa villkor gäller inte för bokningar och/eller biljetter för specialresor och/eller resor med specialerbjudande.


DEL II – BILJETTBOKNING, BETALNING, ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING 

1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BILJETTBOKNING 

(1)  Biljetter för gruppresor kan bokas via Tallinks försäljningskanaler eller hos resebyrå.

(2)  För att arrangera en gruppresa kan gruppledaren lämna in en prisförfrågan, till vilken Tallink tar fram en motsvarande offert baserat på informationen som anges i förfrågan. I offerten visas priserna för de tjänster som tillhandahålls i förfrågan individuellt, och om möjligt de totala beloppen, samt eventuella rabatter och andra nödvändiga villkor.

(3)  Offertförfrågan ställs via Tallinks försäljningskanaler som anges i första stycket i denna punkt eller till resebyrån.

(4)  Offerten gäller till och med det datum som anges i offerten eller fram tills bokning görs enligt offerten. En offert som inte resulterat i en bokning kommer att annulleras.


2. BOKNING

(1)  En bokning är en av gruppledare gjord beställning för köp av passagerartransporttjänster (avresedatum, destination, resans längd etc.), ombordtjänster och andra tjänster (till exempel tjänster från tredje part).

(2)  För att göra bokningen måste gruppledaren dessutom lämna följande information:
1) antalet passagerare i gruppen och deras åldersgrupper (minderåriga, vuxna);
2) tjänster för passagerartransport (hytter, däcksplatser);
3) tjänster ombord (produkt och antal);
4) ytterligare tjänster på destinationen;
5) gruppledarens telefonnummer och e-postadress.

(3)  Vid bokning av en buss ska registreringsnumret och de exakta längd- och höjdmåtten anges. Dessutom ska man ange längd och höjd för den extra utrustningen på bussen och den utrustning som är monterad utanpå bussen. Om så krävs ska bussens totala vikt anges.

(4)  Tallinks paketresor omfattas av villkor som skiljer sig från dessa villkor och kommer att delges tillsammans med paketreseerbjudandet. Paketreseavtalet träder i kraft när kunden har erlagt förskottsbetalning enligt boknings- och betalningsvillkoren för paketresor.

(5)  För tjänster som tillhandahålls av tredje part som agerar som Tallinks samarbetspartner gäller de boknings- och betalningsvillkor som upprättats av tredje part.


3. BETALNING FÖR BOKNING

(1)  Vid bokning av resa sker betalning på följande sätt:
1) Grupper med upp till 100 hytter / 100 däcksplatser på alla linjer:
a) Vid bokning av en resa upp till 29 dagar före avresedatum, ska 10% av resans totala pris betalas vid bokning och resten av resans pris minst 28 dagar före avresedatum;
b) Om bokning görs mindre än 28 dagar före avresedatum ska resans totala pris betalas vid bokning.
2) Grupper med 101 och fler hytter / 101 och fler däcksplatser på alla linjer: 
a) Vid bokning av resa upp till 100 dagar före avresedatum ska 10% av resans totala pris betalas direkt vid bokningstillfället;
b) Resterande betalningar ska ske enligt de betalningsdatum som anges på bokningsbekräftelsen:
-    100 dagar före avresedatum 25%
-    70 dagar före avresedatum 50%
-    40 dagar före avresedatum 75%
-    20 dagar före avresedatum 100%

(2)  Bokning kan betalas med banköverföring till Tallinks bankkonto eller på Tallinks försäljningskontor kontant eller med kort samt på resebyrå enligt resebyråns villkor.

(3)  Tallink har rätt att betrakta bokningar gjorda av samma kund för samma avgång som en bokning.


4. GRUPPENS PASSAGERARLISTA 

(1)  Gruppledaren lämnar passagerarlista på den av Tallink bestämda blanketten för passagerarlista via e-post till Tallinks grupp- och konferensavdelning, till försäljningskontoret eller till resebyrån i den form som denne kräver senast 7 dagar före avresedatum.
När det gäller en grupp som kommer utanför Schengen-området, måste inlämnandet av passagerarlista vara i enlighet med destinationslandets bestämmelser för visumansökan.

(2)  Passagerarlista måste innehålla följande uppgifter om alla passagerare: efternamn, förnamn, kön, födelsedatum (dag, månad och år), medborgarskap, Club One-medlemmarnas kundnummer samt bussens registreringsnummer, om detta finns.
Tillsammans med passagerarlista måste passagerarnas hyttfördelning och vid behov också hotellrummens fördelning anges. 


5. BILJETTINCHECKNING 

(1)  Gruppmedlemmarna tillsammans med gruppledaren ska vara framme i hamnens passagerarterminal minst 1,5 timmar före fartygets avgångstid.

(2)  Gruppledaren checkar in gruppbiljetten före fartygets avgångstid vid terminalens incheckningsdisk (check-in). 

(3)  För att checka in en gruppbiljett ska gruppledaren visa upp en gruppbiljett (bokningsbekräftelse), resehandlingar för alla passagerare och bussens registreringsbevis för buss, om buss finns bokad. Boardingkort för alla passagerare samt för eventuell busschaufför och buss ges till gruppledaren. 

(4)  På boardingkort finns passagerares namn, avresetidpunkt, destination och även hyttnummer om sådant finns.
Boardingkortet är enbart giltigt om innehavaren av boardingkortet är samma person vars uppgifter om resan finns på boardingkortet, och endast för den resan som står specificerad på boardingkortet.  

(5)  Boardingkortet ska behållas under hela resan. Fartygets besättningsmedlemmar har rätt att kontrollera boardingkortet och passageraren är skyldig att uppvisa boardingkortet vid ombordstigning och på begäran under hela resan. Vid behov måste passageraren kunna styrka sin identitet genom att uppvisa giltig ID-handling till fartygets säkerhetspersonal eller annan medlem av fartygets besättning.

(6)  Incheckning för grupper som reser utan fordon avslutas 30 minuter före fartygets avgångstid och ombordstigning stängs 20 minuter före fartygets avgångstid.

(7)  Incheckning för grupper som reser med fordon avslutas 1 timme före fartygets avgångstid. 

(8)  Tallink kommer inte att ersätta passagerarens biljett om passageraren inte har nödvändiga resehandlingar eller andra dokument med sig eller om dessa är ofullständiga och passageraren därför nekas ombordstigning.


6. ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING AV BOKNING OCH/ELLER BILJETT 

(1)  Ändring av en bokning eller en köpt biljett omfattar ändringar av passagerartransporttjänster (inklusive hyttkategorier och fordonets mått) och ombordtjänster.

(2)  Ändring av personuppgifter i en bokning eller biljett är inte en ändring av bokningen eller biljett.

(3)  Vid ändring av biljett ska den ändrade tjänsten betalas för enligt Tallinks prislista. Vid ändring av passagerartransporttjänster och/eller ombordstjänster ska priset som uppkommer av skillnaden mellan den ursprungligen köpta tjänsten och den ändrade tjänsten betalas eller priset återbetalas till samma bankkonto som biljetten betalades från och en avbeställningsavgift ska tillämpas enligt avbeställningsvillkoren.         

(4)  Vid avbeställning av passagerartransporttjänster och/eller ombordtjänster kommer passageraren att betala den avtalsenliga avbeställningsavgiften i enlighet med principerna och i enlighet med förfarandet i avsnitt 13, 14 och 15 i denna klausul.
Vid avbeställning av tjänster som tillhandahålls av tredje part som är partners till Tallink, tillämpas den avbeställningsavgift som bestämts av tredje part. 

(5)  Endast gruppledaren kan ändra eller avbeställa bokning och/eller biljett. Bokning och/eller biljett kan inte ändras eller avbeställas online eller via app.  

(6)  Tallink avbeställer bokning som inte har betalats senast på förfallodagen eller om gruppledaren inte har lämnat in passagerarlista enligt de villkor som anges i del II, avsnitt 4, punkt 2 i dessa resevillkor.

(7)  Tallink avbeställer gruppbiljett, om incheckning (check-in) inte har genomförts före resans avgångstid. Vid dagsbiljett eller kryssning avbeställer Tallink hela resan om gruppbiljett inte har checkats in i avgångshamnen.

(8)  I det fall gruppstorleken blir mindre än 10 passagerare efter att bokningen har ändrats har Tallink rätt att tillämpa de priser som fastställts för enskilda passagerare och resevillkoren för enskilda passagerare genom att skriftligen meddela gruppledaren.

(9)  Förfrågan om att ändra eller avbeställa bokning och/eller biljett ska lämnas skriftligen till Tallink eller resebyrå. De förfrågningar som lämnats till Tallink hanteras på vardagar under öppettider, med beräkningen baserad på datumet för mottagandet av ändrings- och/eller avbeställningsförfrågan. Förfrågningar som lämnats till resebyrå hanteras enligt deras villkor.      

(10)  Om passagerartransporttjänster och/eller ombordtjänster ändras och nämnda tjänster är dyrare än de ursprungligen köpta tjänsterna, ska prisskillnaden för motsvarande tjänster betalas i tillägg. Om passagerartransporttjänster och/eller ombordtjänster ändras och de köpta tjänsterna är billigare än de ursprungligen köpta tjänsterna, ska den avtalsenliga avbeställningsavgiften betalas i enlighet med avsnitt 13, 14 och 15 i denna klausul och prisskillnaden kommer att återbetalas. 

(11)  Vid avbeställning av biljett kommer det för biljetten betalda beloppet (inklusive det för ombordtjänster betalda beloppet) att återbetalas, exklusive avbeställningsavgift i enlighet med avsnitt 13, 14 och 15 i denna klausul.

(12)  I de fall som anges i punkterna 10 och 11 kommer beloppen att återbetalas till samma bankkonto som biljetten betalades från.

(13)  Vid avbeställning av biljetter med upp till 100 hytter eller upp till 100 däcksplatser ska avbeställningsavgift tillämpas (med undantag av linjen Tallinn-Helsingfors) enligt 
följande: 
1) Vid avbeställning av biljett 28 eller fler dagar före fartygets avgångstid ska ingen avbeställningsavgift tillämpas;
2) Vid avbeställning av biljett 27 till 21 dagar före fartygets avgångstid, ska Tallink behålla 25 % av priset för hytterna/däcksplatserna från det belopp som betalats av gruppen som en avbeställningsavgift och återbetalar den återstående delen av biljettkostnaden till gruppen;
3) Vid avbeställning av biljett 20 till 8 dagar före fartygets avgångstid, ska Tallink behålla 50 % av priset för hytterna/däcksplatserna från det belopp som betalats av gruppen som en avbeställningsavgift och återbetalar den återstående delen av biljettkostnaden till gruppen;
4) Vid avbeställning av biljett 7 eller färre dagar före fartygets avgångstid ska Tallink behålla 100 % av biljettpriset av det belopp som betalats av gruppen som en avbeställningsavgift.

(14)  Vid avbeställning av biljett med upp till 100 hytter eller upp till 100 däcksplatser ska avbeställningsavgift tillämpas på linjen
Tallinn-Helsingfors enligt följande: 
1) Vid avbeställning av biljett 14 eller fler dagar före fartygets avgångstid ska 
 ingen avbeställningsavgift tillämpas;
2) Vid avbeställning av biljett 13 till 8 dagar före fartygets avgångstid ska Tallink behålla 50 % av priset för hytterna/däcksplatserna från det belopp som betalats av gruppen som en avbeställningsavgift och återbetalar den återstående delen av biljettkostnaden till gruppen;
3) Vid avbeställning av biljett 7 eller färre dagar före fartygets avgångstid ska Tallink behålla 100 % av biljettpriset av det belopp som betalats av gruppen som en avbeställningsavgift.

(15)  Vid avbeställning av biljett med 101 eller fler hytter eller med 101 eller fler däcksplatser 
ska avbeställningsavgift tillämpas på alla linjer enligt följande: 
1) vid avbeställning av biljett 90 eller fler dagar före fartygets avgångstid ska ingen avbeställningsavgift tillämpas;
2) Vid avbeställning av biljett 89 till 60 dagar före fartygets avgångstid ska Tallink behålla 25 % av priset för hytterna/däcksplatserna från det belopp som betalats av gruppen som en avbeställningsavgift och återbetalar den återstående delen av biljettkostnaden till gruppen;
3) Vid avbeställning av biljett 59 till 28 dagar före fartygets avgångstid ska Tallink behålla 50 % av priset för hytterna/däcksplatserna från det belopp som betalats av gruppen som en avbeställningavgift och återbetalar den återstående delen av biljettkostnaden till gruppen;
4) Vid avbeställning av biljett 27 till 14 dagar före fartygets avgångstid ska Tallink behålla 75 % av priset för hytterna/däcksplatserna från det belopp som betalats av gruppen som en avbeställningsavgift och återbetalar den återstående delen av biljettkostnaden till gruppen;
5) Vid avbeställning av biljett 14 eller färre dagar före fartygets avgångstid ska Tallink behålla 100 % av biljettpriset från det belopp som betalats av gruppen som en avbeställningsavgift.


DEL III - UNGDOMSGRUPPER

(1)  Ungdomsgrupp är en grupp som består av passagerare som är yngre än 18 år, en gruppledare och, i förekommande fall, övervakare. 

(2)  Ungdomsgruppens gruppledare och/eller övervakare är en person som har fyllt i blanketten för övervakare och förpliktar sig att uppfylla de villkor som anges där. Blanketten finns på Tallinks hemsida. Åldersgränser för ungdomsgruppens gruppledare och/eller övervakare är:
•    på linjen Tallinn-Helsingfors utan övernattning – minst 21 år;
•    på övriga linjer - minst 25 år. Undantagsvis får en lärare eller tränare som är minst 21 år vara övervakare för sina elever eller lagmedlemmar.

(3)  En ungdomsgrupp med fler än 10 ungdomar ska utöver en gruppledare också ha övervakare, en övervakare per 10 ungdomar. Övervakare måste känna alla ungdomar under dennes ansvar. 

(4)  Gruppledare säkerställer att alla ungdomar har för resan nödvändiga och giltiga resehandlingar och nödvändiga resetillstånd för resa med gruppledare/övervakare. 

(5)  Alla ungdomsgruppers gruppledare och/eller övervakare måste före resan bekanta sig med regler för ungdomsgrupper och informera ungdomsgruppens medlemmar om dessa. Regler för ungdomsgrupper finns på Tallinks hemsida.

(6)  Gruppledare checkar in gruppbiljetten i enlighet med det förfarande som anges i punkt 5 i dessa resevillkor och mottager boardingkort till alla passagerare. Gruppledaren överlämnar till övervakaren boardingkorten för de passagerare som är under övervakarens ansvar.

(7) Övervakare noterar hyttnummer för de ungdomar denne ansvarar för i blankett för övervakare. 

(8)  Varje gruppledare/övervakare ska med de passagerare denne ansvarar för genomgå boardingkorts- och passkontroll samt gå ombord tillsammans.