Ordningsregler ombord

 

För att säkerställa säkerhet, trygghet och trivsel för alla personer som vistas ombord ska passagerarna följa de säkerhetsbestämmelser och säkerhetsinstruktioner som ges av fartygets personal eller som anges av skyltar ombord. Fartygsbesättningen ansvarar för att befälhavarens order om ordning, säkerhet och trygghet följs. Resenärer får inte störa andra passagerare, inte heller hota eller på annat sätt bete sig oansvarigt under resan. Den person som inte förmår ta hand om sig själv eller som uppträder störande och/eller utför stötande handlingar, kan omhändertas tills resans slut.

1. Samtliga passagerare måste ha ett giltigt boardingkort och på begäran kunna styrka sin identitet genom att uppvisa giltig id-handling till fartygets säkerhetspersonal eller annan medlem av fartygets besättning.

2. Den som befinner sig ombord på fartyget eller i hamnområdet kan bli föremål för kroppsundersökning, bagagekontroll eller ombedd att svara på säkerhetsrelaterade frågor. Det finns ingen skyldighet att medge bagagekontroll, kroppsundersökning eller besvara säkerhetsrelaterade frågor men den som vägrar detta kan avvisas från fartyget eller hamnområdet och polisen kan informeras om detta. Allt låst bagage, fordon, hytt eller annat av passageraren låst utrymme kan genomsökas. Passagerare som ej fått tillträde eller avvisats från fartyget har ingen rätt till ersättning för oanvända biljetter eller andra orsakade kostnader.

3. Samtliga passagerare ska ha giltiga resehandlingar under hela resan. Om rederiet hålls ansvarigt eller på annat sätt påverkas på grund av avsaknad eller ofullständiga resehandlingar för passageraren är passageraren ansvarig för eventuella kostnader som uppstår för rederiet.

4. Passagerare som uppträder hotfullt, störande eller på annat sätt orsakar problem för andra passagerare, som inte följer de fastlagda reglerna, är oanständigt klädd eller av andra skäl nekas tillgång till fartyget är inte tillåtna att vara ombord på fartyget. Personer som är starkt berusade, bryter mot reglerna, stör medpassagerarnas säkerhet och komfort, liksom personer som utgör fara för sig själv, medpassagerare, besättning eller för fartyget, kan på befälhavarens order placeras i förvar och avvisas från fartyget i avgångshamnen eller i nästa hamn och kan överlämnas till den lokala polisen.

En person som stör medpassagerare i hyttområdet kan avlägsnas från hyttområdet och nekas rätten att använda sin hytt. Ytterligare åtgärder som beskrivs i detta avsnitt kan tillämpas.

5. Förtäring av alkoholhaltiga drycker är endast tillåten i fartygets restauranger eller andra utrymmen avsedda för mat och dryck. Förtäring av alkoholhaltiga drycker som tagits med ombord eller inhandlats på fartygets taxfreebutiker är förbjuden. Det är förbjudet att konsumera mat som tagits med ombord i fartygets restauranger med undantag av särskilda dieter eller barnmat och drycker. Passagerare får inte föra ombord mat och alkohol till resor som organiseras av tredje part, specialavgångar eller specialkryssningar med undantag av särskild kost eller barnmat. Kryssningspassagerare som reser på Stockholm-Helsingfors- / Stockholm-Åbo-rutten (eller vice versa) samt kryssningspassagerare som reser på specialkryssningar får inte medföra alkohol eller livsmedel till fartyget, inklusive kalla eller varma måltider och konsumera ombord. Rederiet har rätt att omhänderta alkohol och livsmedel.

6. Passagerare får inte ta med farliga föremål eller material ombord. Eldhandvapen eller andra vapen måste deklareras och deponeras i säkerhetsskåp eller i annat säkerhetsutrymme som finns ombord på fartyget.

7. Besittning och användning av droger ombord är förbjudet. Polisen kommer att bli underrättad. Drogklassade läkemedel avsedda för medicinskt bruk kräver giltigt läkarbevis som kan avkrävas.

8. Det är strängt förbjudet att elda ombord. Passagerare får inte använda elektriska vattenkokare eller annan elektrisk utrustning för att förbereda mat eller dryck i hytten eller andra allmänna utrymmen. Sådan utrustning kan tillfälligt beslagtas av fartygets personal.

9. Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Rökning (inklusive e-cigaretter) i passagerarområdena, hyttområden och andra allmänna utrymmen på fartyget är förbjudet. Att täcka för eller skada fartygens rökdetektorer strängt förbjudet.

10. Under resan får passagerare endast vistas i passagerarutrymmena. Det är förbjudet att vistas på bildäck under resa utan tillstånd. Reparation av fordon och hantering av bränsle är förbjudet under resan.

11. Passagerare bör ta hänsyn till medpassagerarnas trivsel ombord. Användning av högtalare eller andra liknande enheter som kan skapa högt ljud, är inte tillåtet i hyttavdelningen. Sådana enheter kan tillfälligt beslagtas tills resan är avslutad.

12. Ledare för ungdomsgrupper som reser ansvarar för gruppmedlemmarnas verksamhet/agerande ombord och för att gällande ordningsregler följs. Vid problem ska gruppledaren samverka med besättningen och följa de instruktioner som ges.

13. Lösa föremål som finns i hytterna (kuddar, sängkläder, stolar och andra föremål som ägs av rederiet) får inte tas ut från hytten eller skadas. Stölder, inbrott, bedrägerier eller hot som begås ombord på fartyget polisanmäls.

14. All skadegörelse eller obehörig användning av fartygets säkerhets- eller larmutrustning är strängt förbjudet och leder till polisanmälan.

15. Passagerare som har skadat, stulit eller på annat sätt orsakat skada på fartygets egendom är skyldig att ersätta rederiet för skadan. Passagerare kan omedelbart under resan lösa ersättning för skadan vid fartygets informationsdisk; i annat fall avkrävs ersättning från passageraren efter avslutad resa. Passagerare som delar hytt på samma bokning är solidariskt ansvariga för skador som orsakas i hytten eller på föremål i hytten.

16. Passagerare har inte rätt att bedriva affärsmässig verksamhet eller annan försäljningsverksamhet ombord; ej heller samla in pengar eller sälja lotterier; propagera, agitera eller hålla politiska tal, såvida inte verksamheten i förväg har överenskommits med rederiet.

17. Rederiet är inte ansvarigt för passagerarnas pengar, värdepapper, guld, silver, juveler, dekorationsföremål, konstverk eller andra värdesaker och andra personliga ägodelar som förvaras i hytten. Passagerarnas värdesaker och juveler kan deponeras i säkerhetsskåp som finns i informationsdisken eller på annan plats på fartyget.

18. Om en handling som begås ombord anses vara ett brott enligt flaggstatens lagar, ska befälhavaren följa flaggstatens lagar för att säkerställa bevisupptagning och okränkbarhet av brottsplatsen. Anvisningar gällande bagage tillhandahålls i terminalen, ombord på fartyget och i resedokument. Ytterligare information finns på företagets hemsida www.tallink.ee , www.tallinksilja.com och www.tallinksilja.se.

Varje passagerare (d.v.s. person som inte är en del av fartygets besättning) skall följa ovan nämnda bestämmelser i enlighet med estniska sjölagen § 60 lg.(4), den finska sjölagen, pt. 15, lg. 4, den svenska sjölagen, kapitel 15 lg 7, International Ship and Port Facility Security Code, EU förordning 725/2004 samt de estniska, finska, lettiska och svenska Sjöfartsmyndigheternas säkerhetsrelaterade bestämmelser.

Godkänd av styrelsen för AS Tallink Grupp, 2018-03-06


Ladda ner Ordningsregler ombord som PDF:

Ordningsregler ombord - SE
Ordningsregler ombord - EN
Ordningsregler ombord - EE