ISPS och säkerheten i hamnarna

 

ISPS och säkerheten i hamnarna från och med 1.7.2004 

ISPS är förkortning av International Ship and Port facility Security Code och är ett regelverk som har för avsikt att öka sjöfartsskyddet i hamnarna och på fartygen. Pådrivande organisation bakom denna kod är IMO (International Maritime Organization) som verkar under FN. ISPS-koden träder i kraft 1.7.2004 och gäller internationellt. För Tallink Silja Lines och våra kunders del gäller under alla förhållanden följande:

- Hamnområdena kommer att vara ingärdade.
- Alla enheter måste vara bokade för att komma in på hamnområdet.
- Alla enheter skall återföljas av en godsförteckning och separat dokumentation över farligt gods.
- Övernattning på det ingärdade området är förbjudet.
- Myndigheterna har rätt att utföra stickprovskontroll av last på alla lastenheter.

ISPS-koden delar upp vår tillvaro i sk. säkerhetsnivåer. Beroende på situationen och eventuella hotbilder kan olika nivåer av säkerhet krävas. Säkerhetsnivåerna bestäms av gängse lands polismyndighet och kan variera från hamn till hamn.
 

Säkerhetsnivå 1 (normalläge)

Säkerhetsnivå 1 är utgångsläget inom ramen för ISPS, dvs. normalnivå. Med godsförteckning på denna nivå menas ett transportdokument av vilket framgår mottagare, avsändare, totalvikt samt godsslag.
 

Lastbilar och fordon med chaufför

Alla enheter måste vara bokade före de äger tillträde till det inhägnade hamnområdet (Secured Area). Detta betyder att väntebilar måste antingen bokas vid check-in eller vänta utanför hamnområdet. Chauffören skall kunna förete en godsförteckning vid check-in. Vid transporter innehållande farligt gods måste dokumentationen uppfylla gällande regler enligt IMDG/ADR-regelverken. Bokade enheter som anländer till hamnen i god tid och som väntar på en senare avgång kan enligt överenskommelse parkeras på hamnområdet, förutsatt att chauffören avlägsnar sig från området. Chauffören äger tillträde till hamnområdet följande gång inför aktuell överfart. I destinationshamnen måste enheten omedelbart avlägsna sig från hamnområdet (Secured Area).
 

Hanteringsgods (semitrailers, containrar, båtar, chassier)

Alla enheter måste vara bokade. En obokad enhet som anländer till hamnen under dagen måste bokas före den äger tillträde till hamnområdet (Secured Area). Före lastning ombord måste vi erhålla en godsförteckning samt eventuell farligt gods-dokumentation som uppfyller gängse regelverks krav. Dragbilschauffören måste lämna hamnområdet efter att han avlämnat lastenheten för skeppning.
 

Säkerhetsnivå 2 (förhöjd beredskap)

Säkerhetsnivå 2 är förhöjd beredskap inom ISPS. Med detaljerad godsförteckning på denna nivå menas ett transportdokument av vilket framgår mottagare, avsändare, total vikt samt godsslag och kolliantal. Med företagslegitimation menas ett ID-kort som bestyrker chaufförens identitet och därav framgår vilket transportbolag han/hon verkar för. Utöver kraven på säkerhetsnivå 1 gäller följande krav:
 

Lastbilar och fordon med chaufför

Enheten måste ankomma hamnen minst 2 timmar före överfarten. Chauffören och möjliga hjälpchaufförer skall kunna identifiera sig samt förete företagslegitimation. Vid check-in skall chauffören kunna förete en detaljerad godsförteckning över lasten. Hanteringsgods (semitrailers, containrar, båtar, chassier) Enheten måste ankomma hamnen minst 2 timmar före överfarten. Vid detta tillfälle måste dragbilschauffören kunna identifiera sig och förete en detaljerad godsförteckning samt eventuell farligt gods-dokumentation som uppfyller gängse regelverks krav.
 

Säkerhetsnivå 3

Säkerhetsnivå 3 innebär högsta beredskap inom ISPS. Denna nivå inträder t.ex. vid direkta bombhot eller direkt överhängande fara. Lasthantering på denna nivå sker enligt myndighetsdirektiv.
 

Kontroll av last

ISPS-koden förutsätter att man utför stickprovskontroll av last under säkerhetsnivå 1 och mer frekvent kontroll av last under säkerhetsnivå 2. Dessa kontroller utförs i samråd med berörda myndigheter.