Bra att veta om passagerarens rättigheter

EU förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss

 

Förordningen definierar hjälp och ersättning till passagerare enligt följande:

Om en avgång med en passagerartransport eller en kryssning ställs in eller blir försenad med mer än 90 minuter: 
- återbetalas biljettpriset eller så sker ombokning till en resa till slutdestinationen så snart som möjligt med jämförbara villkor och utan extra kostnad
-  kostnadsfritt erbjudas snacks, måltider eller förfriskningar i skälig proportion till väntetiden 
- ordnas kostnadsfritt boende för dig ombord på båten eller i land, max tre nätter (övernattningskostnad max 80 euro / natt / passagerare)*
- transport mellan hamnterminalen och övernattningsplatsen
*Tillämpas inte om försening eller inställd avgång beror på väderförhållanden.

Passagerare kan begära 25 % av biljettpriset i ersättning från transportören om ankomsten till slutdestinationen försenas med minst:
a) en timme i fråga om en planerad resa på upp till fyra timmar 
b) två timmar i fråga om en planerad resa på över fyra timmar, men som inte överstiger åtta timmar
c) tre timmar i fråga om en planerad resa på över åtta timmar, men som inte överstiger 24 timmar
d) sex timmar i fråga om en planerad resa på över 24 timmar

Om förseningen överstiger den dubbla tiden vid ovan nämnda punkter a-d, kan passagerare begära 50 % återbetalning av biljettpriset.

Transportören befrias emellertid från skyldigheten att betala ersättning till passageraren vid försenad avgång om han kan bevisa att den inställda turen eller förseningen berodde på väderförhållanden som skulle ha äventyrat en säker drift av fartyget eller på extraordinära omständigheter som hindrat utförandet av passagerartransporten och som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.
Passageraren har inte rätt till ersättning från transportören om hen redan före biljettköpet informerats om att avgången är inställd eller försenad eller om förseningen eller den inställda turen beror på ett fel från passagerarens sida.

Passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet
Europeiska kommissionens sida (engelska)
Transportstyrelsen
Konsumentverket