Resevillkor för AS Tallink Grupp t.o.m 31.5.2024


Föreliggande resevillkor för AS Tallink Grupp (härefter resevillkor) gäller för AS Tallink Grupp och dess dotterbolag (härefter Tallink). Föreliggande resevillkor gäller från och med den 1 november 2019 till och med den 31 maj 2024 och tillämpas enbart för enskilda resenärer. Resevillkor som tillämpas för Tallinks paketresor avviker från föreliggande resevillkor och finns beskrivna med respektive paketresa.
 

DEL 1: ALLMÄNT →
DEL 2: RESEVILLKOR →
2.1. BOKNING & BILJETT →
2.2. BILJETTINCHECKNING →
2.3. RESEHANDLINGAR →
2.4. PERSONER MED FUNKTIONSHUNDER ELLER MED NEDSATT RÖRLIGHET →
2.5. TRANSPORT AV SÄLLSKAPSDJUR →
2.6. ÅLDERSGRÄNSER →
DEL 3: BOKNING, BETALNING, ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING →
DEL 4: REKLAMATION →
DEL 5: MUUGA-NORDSJÖ RESEVILLKOR →
 

DEL I – ALLMÄNT

1. DEFINITIONER

- ”Reguljärresa” – en enkelresa eller en tur och returresa som inte är en kryssning.

- ”Kryssning” – en tur och returresa med ett och samma fartyg, varvid incheckningen av tur och returbiljetten sker i fartygets avgångshamn och resan inkluderar övernattning som är knuten till passagerartransport.

- ”Dagsbiljett” – en tur och returresa där båda resorna sker samma dag, varvid incheckningen av biljetterna för båda riktningarna sker i fartygets avgångshamn.

- ”Bilpaket” – en enkelresa som avser minst en passagerare och ett fordon (exkl. cyklar och bussar).

- ”Bokning” – en beställning som gjorts av passagerare avseende utnyttjande av passagerartransport, ombordtjänster och andra tjänster (t.ex. tjänster av tredje part).

- ”Biljett” – en av transportören utfärdad handling på papper eller elektroniskt om att sjötransportavtal har träffats och att avgiften för resan har betalats.

- ”Passagerartransporttjänster” – en samling av tjänster, till vilken hör transport av passagerare (hytt, hyttplats eller däcksplats) samt transport av fordon som medföljer passageraren.

- ”Ombordtjänster” – tjänster som utförs ombord, men som inte avser passagerartransport tjänster. Till ombordtjänster hör hyttservice, matservering, bastu, wellness-tjänster och andra tjänster som utförs ombord.

- ”Boardingkort” – en handling på papper eller elektroniskt som utfärdats till en passagerare med biljett som underlag och som ger passageraren rätt att gå ombord på fartyget. Boardingkortet är personligt och det är inte tillåtet att överlämna det till annan person.

- ”Familjemedlem” – far, mor eller annan laglig vårdnadshavare (minst 18 år gammal) eller faster/moster, farbror/morbror, syster, bror eller mor-/farförälder (minst 25 år gammal) till resande barn.

- ”Övervakare” – företrädare för resenärer upp till 17 år. Övervakaren skall vara minst 25 år gammal och skall ha informerat sig om instruktionerna för övervakare utgivna av AS Tallink Grupp. Övervakaren skall ansvara för de personer han eller hon företräder och skall ha undertecknat vederbörande handling.

- ”Resetillstånd” – en ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken förälder eller annan laglig vårdnadshavare tillåter sitt 15–17-åriga barn att resa ensamt.

- ”Resefullmakt” – en ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken förälder eller annan laglig vårdnadshavare ger en annan person (annan familjemedlem eller övervakare) fullmakt att vara övervakare till sitt barn under ifrågavarande resa. Den befullmäktigade personen är skyldig att ta hand om och ansvara för barnet under hela ifrågavarande resa.

- ”Blankett för övervakare” – en av övervakaren ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken övervakaren bekräftar att han eller hon ansvarar för den 0–17-åriga passageraren under hela ifrågavarande resa.

- ”Serviceavgift” – en avgift avseende extratjänster (t.ex. försändelseavgift) enligt Tallinks prislista. Serviceavgifterna finns angivna på motsvarande lands hemsida.

-”Ändringsavgift”, ”Avbeställningsavgift” – en avgift avseende ändring eller avbeställning av biljett enligt resevillkor.

 

DEL II – RESEVILLKOR

 

1. BOKNING OCH BILJETT

(1) Vid bokning skall följande uppgifter om passagerare anges: efternamn, förnamn, kön, födelsedatum (datum, månad och år), nationalitet, telefonnummer samt e-postadress.

(2) Vid bokning av passagerarfordon (cykel, moped, motorcykel, personbil, buss eller annat passagerarfordon) skall fordonets registreringsnummer samt fordonets exakta längd- och höjdmått anges. Även längd och höjd på extrautrustning (skidbox, takräcke, trailer etc.) samt utrustning som placerats på fordonets tak eller hängts på bakom fordonet (cykel, takräcke etc.) skall anges. Vid bokning skall kunden vid behov ange fordonets totalvikt.

 

2. BILJETTINCHECKNING

(1) Samtliga biljetter skall checkas in innan fartygets avgång i check-in i hamnen, i incheckningsautomat, via online-incheckning eller smartphone-app.

(2) Efter incheckning utfärdas ett boardingkort till passageraren. På boardingkortet finns följande uppgifter: passagerarens namn, avgångstid, fartygets namn och destination. Boardingkortet är enbart giltigt om innehavaren av boardingkortet är samma person, vars uppgifter om resan finns på boardingkortet och endast för den resan som står specificerad på boardingkortet.

(3) Boardingkortet skall bevaras under hela resan. Besättningsmedlem har rätt att kontrollera och passageraren är skyldig att uppvisa boardingkortet vid ombordstigning samt på anmodan under hela resan. Vid behov skall passageraren kunna bevisa sin identitet för fartygets besättningsmedlem.

(4) Incheckning av passagerare utan fordon:
1) börjar en och en halv timme innan fartygets avgång i check-in i hamnen. Online-incheckning, incheckning via smartphone-app eller i incheckningsautomat är möjlig 24 timmar innan fartygets avgång. Incheckningen sker med utfärdad biljett och erforderliga resehandlingar som underlag.
2) Incheckning av passagerare utan fordon slutar 30 minuter innan fartygets avgång och tillträde till fartyget stängs 20 minuter innan fartygets avgång.

(5) Incheckning av passagerare med fordon:
1) börjar en och en halv timme innan fartygets avgång i bilincheckningen. Online-incheckning samt incheckning via smartphone-app är möjlig 24 timmar innan fartygets avgång. Incheckningen sker med utfärdad biljett, samtliga passagerares erforderliga resehandlingar och vid behov fordonets registreringsbevis som underlag.
2) Incheckning av passagerare med fordon slutar 30 minuter innan fartygets avgång.
3) Efter incheckning måste passagerare med fordon befinna sig på hamnområdets vänteyta för fordon senast 30 minuter innan fartygets avgång.

(6) Ingen incheckning sker av personer som anländer senare än de tider som finns angivna i punkt 4 och 5. Om passagerare anländer efter de angivna tiderna upphör biljetten att gälla.

 

3. RESEHANDLINGAR

(1) Passageraren skall under hela resan inneha giltig resehandling och andra erforderliga handlingar, även visum om sådant krävs. Passageraren ansvarar för att samtliga handlingar är giltiga och korrekta.

(2) Passagerare som passerar en landsgräns är skyldiga att kunna uppvisa erforderliga resehandlingar. Personer som saknar erforderliga resehandlingar eller inte vill visa upp dessa tillåts inte att gå ombord på fartyget.

(3) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om resan uteblir på grund av bristfälliga eller ogiltiga resehandlingar eller om passageraren saknar erforderliga resehandlingar.

 

4. PERSONER MED FUNKTIONSHINDER ELLER MED NEDSATT RÖRLIGHET

(1) För att kunna ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet likvärdiga förutsättningar att resa med fartyg som andra passagerare har personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, utöver de allmänna rättigheterna för passagerare, rättigheter enligt EU:s förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1426665556376&uri=CELEX:32010R1177

(2) Om passageraren under resans gång ledsagas av en erkänd ledarhund (ledarhund är hund som är godkänd som ledsagare för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet) skall passageraren inneha erforderliga handlingar för införsel och utförsel av ledarhund ur landet. Pass för ledarhund är obligatoriskt för samtliga passagerare som reser med ledarhund inom Europeiska unionen.

(3) Passageraren är skyldig att vid bokning ange erforderliga uppgifter om ledarhund samt antal ledarhundar.

 

5. TRANSPORT AV SÄLLSKAPSDJUR

(1) Passageraren skall inneha erforderliga handlingar för införsel och utförsel av sällskapsdjur ur landet. Pass för sällskapsdjur är obligatoriskt för samtliga passagerare som reser med sällskapsdjur inom Europeiska unionen.

(2) Besättningsmedlem har rätt att kontrollera och passageraren är skyldig att uppvisa de i föreliggande punkt, första stycket, nämnda handlingar för sällskapsdjur vid ombordstigning samt på anmodan av besättningsmedlem under hela resans gång.

(3) Transport av djur som är farliga för passagerare och fartygets besättningsmedlemmar får enbart ske efter speciell överenskommelse med transportören. Ansökan om sådan överenskommelse kan göras på följande
e-postadress:
- Sverige: info.sweden@tallinksilja.com

(4) Passageraren är skyldig att informera sig om hytter och burar för sällskapsdjur samt annat därtill hörande innan bokning sker. Ytterligare information finns på följande hemsidor:
- Sverige: https://se.tallink.com/bra-att-veta/husdjur

(5) Passageraren är skyldig att vid bokning ange erforderliga uppgifter avseende transport av sällskapsdjur samt sällskapsdjurens antal.

(6) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om resan uteblir på grund av bristfälliga eller saknade handlingar avseende sällskapsdjur.

 

6. ÅLDERSGRÄNSER

På Tallinks och Silja Lines fartyg har följande åldersgränser inrättats avseende passagerare som är yngre än 18 år (minderåriga):

(1) Passagerare som är 15–17 år gammal får oavsett veckodag resa ensam på enkel reguljärresa under dagtid eller med dagsbiljett om han eller hon medför resetillstånd som undertecknats av förälder eller annan laglig vårdnadshavare. Personen som bokat resan eller passageraren själv ansvarar för att sådant resetillstånd finns.

(2) Passagerare som är 17 år eller yngre får delta i resa med övernattning enbart på följande villkor:
1) tillsammans med förälder eller annan laglig vårdnadshavare, eller annan familjemedlem eller övervakare som innehar resefullmakt. Exempel på reseintyg finns på följande hemsidor:
Sverige:
Länk till blankett
2) Annan familjemedlem eller övervakare som reser med passageraren som är 17 år eller yngre skall fylla i blankett för övervakare. Exempel på sådan blankett finns på följande hemsidor:
Sverige:
Länk till blankett
3) Minst en familjemedlem eller en övervakare skall finnas i hytt tillsammans med passagerare som är 14 år eller yngre.

(3) Passagerare som är 14 år eller yngre får resa på enkel reguljärresa under dagtid eller på dagsbiljett:
1) tillsammans med förälder eller annan laglig vårdnadshavare, eller tillsammans med familjemedlem eller övervakare som innehar resefullmakt. Exempel på resefullmakt finns angiven i föreliggande punkt, stycke 2, punkt 1.
2) Annan familjemedlem eller övervakare som reser med passagerare som är 14 år eller yngre skall fylla i blankett för övervakare. Exempel på sådan blankett finns angiven i föreliggande punkt, stycke 2, punkt 2.

(4) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om den minderåriga passageraren saknar de erforderliga handlingar som finns angivna i de föregående punkterna eller om dessa är bristfälligt ifyllda och passageraren därvid inte tillåts att gå ombord.

 

DEL III – BOKNING, BETALNING, ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING AV BILJETT

 

1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOKNING AV BILJETT

(1) Föreliggande villkor avseende bokning och betalning (härefter villkor) gäller vid bokningar som gjorts av enskilda passagerare via Tallinks online-bokning, smartphone-app, contactcenter, försäljningskontor, i terminalen, via selfservice automat eller hos resebyrå eller via resebyråns online-bokning.

(2) Föreliggande villkor gäller för bokningar upp till 24 passagerare om bokningen har skett via online-bokning eller smartphone-app och upp till 9 passagerare om bokningen har skett via övriga bokningskanaler.

(3) Biljett kan bokas och betalas via bokningskanaler angivna i punkt 1.

(4) Biljett kan inte avbokas via Tallinks online-bokning och smartphone-app eller via resebyråns online-bokning.

(5) Biljett kan ändras och avbokas via alla bokningskanaler angivna i punkt 1, förutom de i punkt 4 angivna bokningskanalerna.
 

2. BETALNING AV BOKNING

(1) Bokning skall betalas omgående i samband med bokningstillfället.

(2) Bokning som inte betalats i tid avbokas.

(3) Om bokning sker mindre än 5 arbetsdagar innan avgång och betalning sker via banköverföring har incheckningspersonal rätt att kräva betalning om totalbeloppet för bokningen inte har överförts till Tallinks konto vid incheckningen i hamnen.
 

3. ÄNDRING AV BILJETT

(1) Ändring av biljett omfattar ändring av resans riktning och/eller sträcka, avresedatum eller tidpunkt för avgång, hyttkategori eller fordon samt ändring av ombordtjänster. Vid ändring av ovanstående tjänster kan pris för respektive tjänst ändras.

(2) Ändring av personuppgifter på biljett innebär inte ändring av biljett.

(3) Vid ändring av biljett skall betalning för de ändrade tjänsterna ske enligt Tallinks prislista. Vid ändring av passagerartransporttjänster och/eller ombordtjänster skall den mellanskillnad betalas som uppstår mellan det ursprungliga priset och den ändrade bokningen. Alternativt sker en återbetalning till samma bankkonto från vilken betalning gjordes och ändringsavgift tillämpas.

(4) Biljett kan ändras på samtliga rutter (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors) enligt följande:
1) Om biljett ändras mer än 21 dagar innan avgång, tillämpas inte ändringsavgift.
2) Om biljett ändras mindre än 21 dagar men mer än 10 dagar innan avgång och resans riktning och/eller sträcka, avresedatum eller tidpunkt för avgång ändras, skall ändringsavgift om 10 euro betalas. Mellanskillnaden återbetalas om den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten.
3) Om biljett ändras mindre än 10 dagar men mer än 24 timmar innan avgång och resans riktning och/eller sträcka, avresedatum eller tidpunkt för avgång ändras, skall ändringsavgift om 10 euro betalas. Mellanskillnaden återbetalas inte om den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten. Detta gäller även om incheckad biljett ändras.
4) Resans riktning och/eller sträcka, avresedatum och tidpunkt för avgång eller antal passagerare kan inte ändras mindre än 24 timmar innan avgång.

(5) Biljett kan ändras på reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors enligt följande:
1) Om biljett ändras mer än 7 dagar innan avgång, tillämpas inte ändringsavgift.
2) Om biljett ändras mindre än 7 dagar men mer än 2 dagar innan avgång och resans riktning och/eller sträcka, avresedatum eller tidpunkt för avgång ändras, skall ändringsavgift om 5 euro betalas.  Mellanskillnaden återbetalas om den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten.
3) Om biljett ändras mindre än 48 timmar men mer än 45 minuter innan avgång och resans riktning och/eller sträcka, avresedatum eller tidpunkt för avgång ändras, skall ändringsavgift om 5 euro betalas. Mellanskillnaden återbetalas inte om den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten. Detta gäller även om incheckad biljett ändras.
4) Resans riktning och/eller sträcka, avresedatum och tidpunkt för avgång eller antal passagerare kan inte ändras mindre än 45 minuter innan avgång.
5) Ändringsavgift tillämpas inte vid ändring av biljett för Business Lounge och ändring av biljett kan ske tills incheckning stänger.

(6) Om ändring av biljett sker mindre än 48 timmar innan avgång och ändring avser hyttbeställning skall ändringsavgift betalas till det belopp som hyttbeställning avser.
 

4. ANNULLERING AV BOKNING ELLER BILJETT

(1) Tallink annullerar bokning som inte har betalats. Tallink annullerar biljett om passageraren inte har checkat in biljetten innan resans avgång via online-incheckning, smartphone-app, vid terminalens incheckningsdisk eller incheckningsautomat, eller om passageraren inte innehar giltiga resehandlingar. Vid dagsbiljett eller kryssning annullerar Tallink hela resan om passageraren inte har checkat in biljetten i avgångshamnen.

(2) Vid annullering av biljett tillämpas avbeställningsavgift enligt föreliggande villkor. Vid annullering av biljett återbetalas den summa som betalades för biljett med avräknad avbeställningsavgift till samma bankkonto från vilken betalning gjordes.

(3) Avbeställningsavgift tillämpas enligt följande (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors):
1) Vid annullering av biljett mer än 21 dagar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift om 10 euro och mellanskillnaden återbetalas.
2) Vid annullering av biljett mindre än 21 dagar men mer än 10 dagar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift om 10 euro plus 20% av biljettpriset och mellanskillnaden återbetalas.
3) Vid annullering av biljett mindre än 10 dagar men mer än 48 timmar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift om 10 euro plus 50% av biljettpriset och mellanskillnaden återbetalas.
4) Vid annullering av biljett mindre än 48 timmar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift på 100% av biljettpriset.

(4) Avbeställningsavgift på reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors tillämpas enligt följande:
1) Vid annullering av biljett mer än 7 dagar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift om 5 euro och mellanskillnaden återbetalas.
2) Vid annullering av biljett mindre än 7 dagar men mer än 48 timmar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift om 5 euro plus 20% av biljettpriset och mellanskillnaden återbetalas.
3) Vid annullering av biljett mindre än 48 timmar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift på 100% av biljettpriset.
 

DEL IV – FRAMFÖRANDE AV KLAGOMÅL (REKLAMATIONER)

(1) Passageraren har rätt att lämna in klagomål avseende Tallinks ageranden eller tjänsteleverans. Om tvisten inte är möjlig att lösa på de grunder som framförts muntligen skall passageraren till Tallink framföra sitt klagomål skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning.

(2) Klagomål kan göras till Tallinks e-postadress för feedback, med vanlig post eller genom att fylla i formuläret på Tallinks hemsida:
Tallink Silja AB, Att: Kundfeedback Box 27295 102 53 Stockholm
https://se.tallink.com/feedback

(3) Vid klagomål skall minst följande uppgifter lämnas:
- namn och kontaktuppgifter på person som framför klagomålet;
- datum för klagomålet;
- beskrivning av klagomålet;
- ersättningsanspråk.

(4) Vid krav på skadestånd skall till klagomålet bifogas motsvarande kvitton eller andra vederbörande handlingar.

(5) Vid klagomål av ombordtjänster skall detta ske omgående under resans gång till fartygets information.

(6) Om passageraren har skickat in klagomålet skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning bekräftar Tallink mottagandet av klagomålet på samma sätt.

(7) I normala fall löses klagomålet senast inom 2 månader från det att ärendet inkommit till Tallink. Klagomål som kräver särskild granskning och/eller andra speciella åtgärder skall lösas enligt de i lagstiftningen fastställda tidsgränserna.

(8) Tallink är skyldig att informera passageraren om hur klagomålet behandlas och om det finns grundade behov för förlängning av svarstider.

(9) Om en meningsskiljaktighet rörande avtal om resa inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, https://www.arn.se/, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform.
 

DEL V - MUUGA-NORDSJÖ RESEVILLKOR

(1) Boardingkortet på Muuga-Nordsjö rutt skall bevaras tills man har lämnat hamnområdet i Muuga eller Nordsjö.

(2) Incheckning av passagerare med fordon på Muuga-Nordsjö rutt slutar 45 minuter innan fartygets avgång.

(3) Efter incheckning måste passagerare med fordon befinna sig på hamnområdets vänteyta för fordon senast 45 minuter innan fartygets avgång.

(4) Tillhandahållande av service till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kan inte garanteras på Muuga-Nordsjö rutt.

(5) Transport av sällskapsdjur är inte möjlig på Muuga-Nordsjö rutt.

(6) Ordinarie boknings- och betalningsvillkor tillämpas på Muuga-Nordsjö rutt.

(7) Vid ändring av bokning eller biljett på Muuga-Nordsjö rutt tillämpas samma villkor som på reguljärresor mellan Tallinn och Helsingfors (del 3, punkt 3 (5)).

(8) Vid annullering av biljett på Muuga-Nordsjö rutt tillämpas samma villkor som på reguljärresor mellan Tallinn och Helsingfors (del 3, punkt 4 (4)) .

(9) Endast passagerare med fordon transporteras på Muuga-Nordsjö rutt. Ej möjligt att åka utan fordon.