RESEVILLKOR FÖR ENSKILDA RESENÄRER

RESEVILLKOR FÖR AS TALLINK GRUPP

Föreliggande resevillkor för AS Tallink Grupp (härefter resevillkor) gäller för resor bokade mellan den 1 juni 2015 och 31 januari 2019 för AS Tallink Grupp och dess dotterbolag (härefter Tallink). Föreliggande resevillkor tillämpas enbart för enskilda resenärer.

DEL 1: ALLMÄNT →

DEL 2: RESEVILLKOR →
2.1. Bokning & biljett →
2.2. Biljettincheckning →
2.3. Resehandlingar →
2.4. Personer med funktionshinder eller med nedsatt rörelseförmåga →
2.5. Transport av sällskapsdjur →
2.6. Åldersgränser →

DEL 3: BOKNING, BETALNING, ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING →
DEL 4: REKLAMATION →

 

DEL I – ALLMÄNT

 

1. DEFINITIONER

- ”Reguljärresa” – en enkelresa eller en tur och returresa som inte är en kryssning.

- ”Kryssning” – en tur och returresa med ett och samma fartyg, varvid incheckningen av tur och returbiljetten sker i fartygets avgångshamn, resan inkluderar övernattning.

- ”Dagsbiljett” – en tur och returresa där båda resorna sker samma dag, varvid incheckningen av biljetterna för båda riktningarna sker i fartygets avgångshamn.

- ”Bilpaket” – en enkelresa som avser minst en passagerare och ett fordon (exkl. cyklar och bussar).

- ”Specialkryssning” – en båtresa som arrangerats av Tallink, varvid andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas än de som finns beskrivna i föreliggande resevillkor. Boknings- och betalningsvillkor för specialkryssningar finns beskrivna tillsammans med respektive produktbeskrivning.

- ”Specialerbjudande” – en samling av transporttjänster, varvid andra villkor tillämpas än de som finns beskrivna i föreliggande resevillkoren. Villkor för specialerbjudandet finns beskrivna tillsammans med erbjudandet.

- ”Bokning” – en beställning som gjorts av passagerare avseende utnyttjande av passagerartransport, ombordtjänster och andra tjänster (t.ex. tjänster av tredje part).

- ”Biljett” – en av transportören utgiven handling om att sjötransportavtal har träffats och att avgiften för resan har betalats.

- ”Passagerartransport” – en samling av tjänster, till vilken hör transport av passagerare (hytt, hyttplats eller däcksplats) samt transport av fordon som medföljer passageraren.

- ”Ombordtjänster” – tjänster som utförs ombord, men som inte avser passagerartransport. Till ombordtjänster hör hyttservice/hyttbeställning, matservering, bastu, wellness-tjänster och andra tjänster som utförs ombord.

- ”Paket” – en bestämd färdig kombination av minst två av följande tjänster: passagerartransport, logi samt andra turisttjänster, som inte omfattas av transport och logi, men som är en väsentlig del av paketet. Dessa paket säljs eller erbjuds till försäljning till ett (total-)pris, om tjänsten omfattar en tidsperiod om mer än 24 timmar eller innehåller övernattning.

- ”Boardingkort” – en handling som utfärdats till en passagerare med biljett som underlag och som ger passageraren rätt att gå ombord på fartyget. Boardingkortet är personligt, det är inte tillåtet att överlämna det till annan person.

- ”Familjemedlem” – far, mor eller annan laglig vårdnadshavare (minst 18 år gammal) eller faster/moster, farbror/morbror, syster, bror eller mor-/farförälder (minst 25 år gammal) till resande barn.

- ”Övervakare” – företrädare för resenärer upp till 17 år. Övervakaren skall vara minst 25 år gammal och skall ha informerat sig om instruktionerna för övervakare utgivna av AS Tallink Grupp. Övervakaren skall ansvara för de personer han eller hon företräder och skall ha undertecknat vederbörande handling.

- ”Resetillstånd” – en ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken förälder eller annan laglig vårdnadshavare tillåter sitt 15–17-åriga barn att resa ensamt.

- ”Resefullmakt” – en ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken förälder eller annan laglig vårdnadshavare ger en annan person (annan familjemedlem eller övervakare) fullmakt att vara övervakare till sitt barn under ifrågavarande resa. Den befullmäktigade personen är skyldig att ta hand om och ansvara för barnet under hela ifrågavarande resa.

- ”Blankett för övervakare” – en av övervakaren ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken övervakaren bekräftar att han eller hon ansvarar för den 0–17- åriga passageraren under hela ifrågavarande resa.

- ”Serviceavgift” – en avgift avseende extratjänster enligt Tallink och Silja Lines prislista. Serviceavgifterna finns angivna på motsvarande lands hemsida.

 

DEL II – RESEVILLKOR


1. BOKNING OCH BILJETT
 

(1) Vid bokning skall följande uppgifter om passagerare anges: efternamn, förnamn, kön, födelsedatum (datum, månad och år), nationalitet, telefonnummer samt eventuell e-postadress.

(2) Vid bokning av passagerarfordon (cykel, segway, moped, motorcykel, personbil, buss) skall fordonets registreringsnummer samt fordonets exakta längd- och höjdmått anges. Även längd och höjd på extrautrustning (skidbox, takräcke, trailer etc.) samt utrustning som placerats på fordonets tak eller hängts på bakom fordonet (cykel, takräcke etc.) skall anges. Vid bokning skall kunden vid behov ange fordonets totalvikt.

2. BILJETTINCHECKNING

(1) Samtliga biljetter skall checkas in innan fartygets avgång i check-in i hamnen, i incheckningsautomat eller genom annat för ändamålet angivet sätt.

(2) Efter incheckning utfärdas ett boardingkort till passageraren. På boardingkortet finns följande uppgifter: passagerarens namn, resedatum och destination. Boardingkortet är enbart giltigt om innehavaren av boardingkortet är samma person, vars uppgifter om resan finns på boardingkortet.

(3) Boardingkortet skall bevaras under hela resan. Besättningsmedlem har rätt att kontrollera och passageraren är skyldig att uppvisa boardingkortet vid ombordstigning samt på anmodan under hela resan. Vid behov skall passageraren kunna bevisa sin identitet för fartygets besättningsmedlem.

(4) Incheckning av passagerare utan fordon börjar en och en halv timme innan fartygets avgång i check-in i hamnen eller i incheckningsautomat. Genom annat för ändamålet angivet sätt börjar incheckningen 24 timmar innan fartygets avgång. Incheckningen sker med utfärdad biljett och erforderliga resehandlingar som underlag.

(5) Incheckning av passagerare med fordon börjar en och en halv timme innan fartygets avgång i bilincheckningen. Incheckningen sker med utfärdad biljett, samtliga passagerares erforderliga resehandlingar och vid behov fordonets registreringsbevis som underlag.

(6) Incheckning av passagerare utan fordon slutar 30 minuter innan fartygets avgång och tillträde till fartyget stängs 20 minuter innan fartygets avgång.

(7) Incheckning av passagerare med fordon slutar 1 timme innan fartygets avgång

(8) Ingen incheckning sker av personer som anländer senare än de tider som finns angivna i punkt 6 och 7.

3. RESEHANDLINGAR

(1) Passageraren skall under hela resan inneha giltig resehandling och andra erforderliga handlingar, även visum om sådant krävs. Passageraren ansvarar för att samtliga handlingar är giltiga och korrekta.

(2) Passagerare som passerar en landsgräns är skyldiga att kunna uppvisa erforderliga resehandlingar. Personer som saknar erforderliga resehandlingar eller inte vill visa upp dessa tillåts inte att gå ombord på fartyget.

(3) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om resan uteblir på grund av bristfälliga eller ogiltiga resehandlingar eller om passageraren saknar erforderliga resehandlingar.

4. PERSONER MED FUNKTIONSHINDER ELLER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA

(1) För att kunna ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga likvärdiga förutsättningar att resa med fartyg som andra passagerare har personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga, utöver de allmänna rättigheter för passagerare, rättigheter enligt EU:s förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0001:0016:SV:PDF.

(2) Om passageraren under resans gång ledsagas av en erkänd ledarhund (ledarhund är hund som är godkänd som ledsagare för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga) skall passageraren inneha erforderliga handlingar för införsel och utförsel av ledarhund ur landet. Pass för ledarhund är obligatoriskt för samtliga passagerare som reser med ledarhund inom Europeiska unionen.

(3) Passageraren är skyldig att vid bokning ange erforderliga uppgifter om ledarhund samt antal ledarhundar.

5. TRANSPORT AV SÄLLSKAPSDJUR

(1) Passageraren skall inneha erforderliga handlingar för införsel och utförsel av sällskapsdjur ur landet. Pass för sällskapsdjur är obligatoriskt för samtliga passagerare som reser med sällskapsdjur inom Europeiska unionen.

(2) Besättningsmedlem har rätt att kontrollera och passageraren är skyldig att uppvisa de i föreliggande punkt, första stycket, nämnda handlingar för sällskapsdjur vid ombordstigning samt på anmodan av besättningsmedlem under hela resans gång.

(3) Transport av djur som är farliga för passagerare och fartygets besättningsmedlemmar får enbart ske efter speciell överenskommelse med transportören. Ansökan om sådan överenskommelse kan göras på följande e-postadress:

Sverige: info.sweden@tallinksilja.com

Passageraren är skyldig att informera sig om hytter och burar för sällskapsdjur samt annat därtill hörande innan bokning sker.
Ytterligare information finns här Sällskapsdjur →

(5) Passageraren är skyldig att vid bokning ange erforderliga uppgifter avseende transport av sällskapsdjur samt sällskapsdjurens antal. 


(6) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om resan uteblir på grund av bristfälliga eller saknade handlingar avseende sällskapsdjur. 
 


6. ÅLDERSGRÄNSER

På Tallinks och Silja Lines fartyg har följande åldersgränser inrättats avseende passagerare som är yngre än 18 år (minderåriga):

(1) Passagerare som är 15–17 år gammal får oavsett veckodag resa ensam på enkel reguljärresa under dagtid eller med dagsbiljett om han eller hon medför resetillstånd som undertecknats av förälder eller annan laglig vårdnadshavare. Personen som bokat resan eller passageraren själv ansvarar för att sådant resetillstånd finns.

(2) Passagerare som är 17 år eller yngre får delta i resa med övernattning enbart på följande villkor:

1) tillsammans med förälder eller annan laglig vårdnadshavare, eller annan familjemedlem eller övervakare som innehar resefullmakt. Exempel på reseintyg finns på följande hemsidor:

Sverige: Åldersregler
Internationellt: https://en.tallink.com/good-to-know#16658622

2) Annan familjemedlem eller övervakare som reser med passageraren som är 17 år eller yngre skall fylla i blankett för övervakare. Exempel på sådan blankett finns på följande hemsidor:

- Sverige: Åldersregler

- Internationellt: PDF →

3) Minst en familjemedlem eller en övervakare skall finnas i hytt tillsammans med passagerare som är 14 år eller yngre.

(3) Passagerare som är 14 år eller yngre får resa på enkel reguljärresa under dagtid eller på dagsbiljett:

1) tillsammans med förälder eller annan laglig vårdnadshavare, eller tillsammans med familjemedlem eller övervakare som innehar resefullmakt. Exempel på resefullmakt finns angiven i föreliggande punkt, stycke 2, punkt 1.

2) Annan familjemedlem eller övervakare som reser med passagerare som är 14 år eller yngre skall fylla i blankett för övervakare. Exempel på sådan blankett finns angiven i föreliggande punkt, stycke 2, punkt 2.

(4) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om den minderåriga passageraren saknar de erforderliga handlingar som finns angivna i de föregående punkterna eller om dessa är bristfälligt ifyllda och passageraren därvid inte tillåts att gå ombord.

 

DEL III – BOKNING, BETALNING, ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING AV BILJETT

 

1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOKNING AV BILJETT

(1) Föreliggande villkor avseende bokning och betalning (härefter villkor) gäller vid bokningar som gjorts via Tallinks contactcenter, Tallinks försäljningskontor, terminalen, internet, app i mobiltelefon och resebyrå.

(2) De i föreliggande del stadgade villkoren tillämpas vid bokning av enskilda resenärer, varvid en bokning kan omfatta upp till 9 passagerare.

(3) Föreliggande villkor gäller för bokningar upp till 24 passagerare om bokningen har skett via internet.

(4) Föreliggande villkor gäller inte för resor som arrangerats av tredje part, inte heller för bokningar och/eller biljetter av specialkryssningar och/eller specialerbjudanden.

(5) Biljetter kan bokas och betalas på Tallinks försäljningskontor, i terminalen, via internet eller app i mobiltelefon, hos resebyrå eller via samtal till Tallinks contactcenter .

(6) Bokningar och biljetter kan ändras och avbokas på Tallinks försäljningskontor, i terminalen, hos resebyrån där resan bokades eller via samtal till Tallinks contactcenter.

(7) Bokning eller biljett kan inte ändras eller avbokas via internet eller app i mobiltelefon.

2. BETALNING AV BOKNING

(1) Bokning som gjorts på internet eller med app i mobiltelefon skall betalas omgående i samband med bokning.

(2) Betalning för bokning som gjorts på Tallink Silja Lines försäljningskontor, i terminalen, via contactcenter eller hos resebyrå skall betalas enligt följande:

1) Om bokningen sker mer än 28 dagar innan avgång skall den betalas inom 14 dagar efter bokningstillfälle.

2) Om bokning sker 28 till 14 dagar innan avgång skall den betalas minst 14 dagar innan avgång.

3) Om bokning sker mindre än 14 dagar innan avgång skall den betalas omgående i samband med bokningen.

(3) Om bokning sker mindre än 5 arbetsdagar innan avgång och betalning sker via banköverföring har incheckningspersonal rätt att kräva betalning på plats (dvs. i hamnterminalen) om totalbeloppet för bokningen inte har överförts till Tallinks konto vid incheckningen.

(4) För Tallinks paketresor tillämpas andra villkor än föreliggande villkor. Villkoren för Tallinks paketresor framgår vid erbjudandet för paketresa. Avtal avseende paketresa träder i kraft då passageraren har betalt ett förskott enligt boknings- och betalningsvillkoren för paketresor.

(5) Om bokning innehåller tjänst som tillhandahålls av en för Tallink utomstående samarbetspartner, tillämpas ifrågavarande samarbetspartners boknings- och betalningsvillkor.

3. ÄNDRING AV BOKNING ELLER BILJETT

(1) Ändring av bokning eller köpt biljett omfattar bland annat följande ändringar av passagerartransporttjänster: resans riktning och/eller sträcka, datum och tidpunkt för avgång, hyttklass, pris för fordonstransport samt ändring av ombordtjänster. Ändringar av pris för fordonstransport omfattar ändringar av fordonets höjd och längd.

(2) Ändring av personuppgifter (namn, födelsedatum, nationalitet, kön och stamkundsnummer) i bokning eller på biljett innebär inte ändring av bokning eller biljett.

(3) Vid ändring av passagerartransport och/eller ombordtjänster betalar passageraren ombokningsavgift enligt föreliggande villkor. För tjänster som tillhandahålls av en för Tallink utomstående samarbetspartner, tillämpas ifrågavarande samarbetspartners fastställt ombokningsavgift.

(4) Bokning och biljett kan alltid ändras om betalning för de ändrade tjänsterna sker enligt Tallinks prislista. Vid ändring av passagerartransporttjänster och ombordtjänster skall den mellanskillnad betalas, som uppstår mellan det ursprungliga priset och den ändrade bokningen. Alternativt sker en återbetalning och ombokningsavgift tillämpas enligt föreliggande punkt, stycke 7 och 8.

(5) Vid ändring av bokning eller biljett mer än 14 dagar innan avgång (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors) tillämpas inte ombokningsavgift.

(6) Ombokningsavgift tillämpas inte vid ändring av biljett avseende reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors mer än 7 dagar innan avgång och inte heller vid ändring av biljett för Business Lounge mellan Tallinn och Helsingfors.

(7) Ombokningsavgift tillämpas enligt följande (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors):

1) Om biljett ombokas mindre än 14 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten skall ombokningsavgift om 5 euro betalas och mellanskillnaden återbetalas.

2) Om biljett ändras mindre än 48 timmar innan avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga, skall ombokningsavgift betalas bestående av mellanskillnaden mellan den ursprungliga och den ändrade biljetten.

(8) Ombokningsavgift på reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors tillämpas enligt följande:

1) Om biljett ändras mindre än 7 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten skall ombokningsavgift om 5 euro betalas och mellanskillnaden återbetalas.

2) Om biljett ändras mindre än 48 timmar innan avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten återbetalas inte mellanskillnaden.

(9) Om ändring av biljett sker mindre än 48 timmar innan avgång och ändring avser hyttbeställning skall ombokningsavgift betalas till det belopp som hyttbeställning avser.

(10) Tallink förbehåller sig rätten att tillämpa 5 euro i ombokningsavgift per resesträcka, om biljetten ändras efter incheckning. Vid ändring av returresa avseende dagsbiljett skall sådan ändring ske innan incheckning av biljett är slutförd.

 

4. ANNULLERING AV BOKNING ELLER BILJETT

 

(1) Tallink annullerar bokning som inte har betalats vid förfallodag. Tallink annullerar biljett om passageraren inte har checkat in biljetten innan resans avgång. Vid dagsbiljett eller kryssning annullerar Tallink hela resan om passageraren inte har checkat in biljetten i avgångshamnen.

(2) Vid annullering av passagerartransport och ombordtjänster krävs avbeställningsavgift enligt föreliggande villkor. Erlagda serviceavgifter återbetalas ej. Vid annullering av tjänster som utförs av tredje part tillämpas avbeställningsavgift enligt deras fastställda villkor.

(3) Vid annullering av biljett återbetalas den summa som betalades för biljett med avräknat avbeställningsavgift till samma bankkonto från vilken betalning gjordes.

(4) Avbeställningsavgift tillämpas enligt följande (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors):

1) Vid annullering av bokning eller biljett mer än 14 dagar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro.

2) Vid annullering av biljett mindre än 14 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro och 20 % av biljettpriset.

3) Vid annullering av biljett mindre än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 100 % av biljettpriset.

(5) Avbeställningsavgift på reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors tillämpas enligt följande:

1) Vid mer än 7 dagar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro.

2) Vid annullering av biljett mindre än 7 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro och 20 % av biljettpriset.

3) Vid annullering av biljett mindre än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 100 % av biljettpriset.

(6) Om passageraren inte infinner sig på grund av force majeure, skall detta bestyrkas av passageraren. Omständigheterna kring force majeure och styrkandet av dessa utvärderas av Tallink. Om force majeure kan bestyrkas skall beloppet som betalats för biljetten återbetalas och avbeställningsavgift inte tillämpas.

(7) Passageraren kan låta för biljett inbetalat belopp kvarstå som förskott till betalning för framtida tjänster hos Tallink.

 

DEL IV – FRAMFÖRANDE AV KLAGOMÅL (REKLAMATIONER)

 

(1) Passageraren har rätt att lämna in klagomål avseende Tallinks ageranden eller tjänsteleverans. Om tvisten inte är möjlig att lösa på de grunder som framförts muntligen skall passageraren till Tallink framföra sitt klagomål skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning.

(2) Klagomål kan göras till Tallinks e-postadress för feedback, med vanlig post eller genom att fylla i formuläret på vår hemsida:
Tallink Silja AB, Att: Kundrelationer Box 27295 102 53 Stockholm
Formulär →

(3) Vid klagomål skall minst följande uppgifter lämnas:

- namn och kontaktuppgifter på person som framför klagomålet
- datum för klagomålet
- beskrivning av klagomålet
- ersättningsanspråk.

(4) Vid krav på skadestånd skall till klagomålet bifogas motsvarande kvitton eller andra vederbörande handlingar.

(5) Vid klagomål av ombordtjänster skall detta ske omgående under resans gång till fartygets information.

(6) Om passageraren har skickat in klagomålet skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning bekräftar Tallink mottagandet av klagomålet på samma sätt.

(7) I normala fall löses klagomålet senast inom 2 månader från det att ärendet inkommit till Tallink. Klagomål som kräver särskild granskning och/eller andra speciella åtgärder skall lösas enligt de i lagstiftningen fastställda tidsgränserna.

(8) Tallink är skyldig att informera passageraren om hur klagomålet behandlas och om det finns grundade behov för förlängning av svarstider.

(9) Om en meningsskiljaktighet rörande avtal om resa inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform.