TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH DERAS RESGODS

 

1. Bortfraktare

Transportavtalet som styrks genom biljetten eller annat dokument som hänvisar till dessa
transportvillkor är ingånget mellan Bortfraktaren och passageraren.
AS Tallink Grupp är Bortfraktare för varje enskilt transportavtal gällande följande rutter:

Tallinn-Helsinki (v.v)
Tallinn-Mariehamn-Stockholm (v.v.)
Paldiski-Kapellskär (v.v.)
Riga-Stockholm (v.v.)
Tallinn-Helsinki-Rostock (v.v.)
och alla andra rutter än de nedan nämnda.

Tallink Silja Oy är Bortfraktare för varje enskilt transportavtal gällande följande rutter:
Helsinki-Mariehamn-Stockholm (v.v.)
Turku-Mariehamn-Stockholm/Kapellskär (v.v.)


2. Tillämplig lag

Transportavtalet regleras av bestämmelserna i antingen den estniska, finska eller svenska sjölagen, tyska handelslagens eller den lettiska sjölagens regler beroende på vilken av dem som är tvingande på den ort, där den enligt dessa transportvillkor behöriga domstolen har sin hemvist. Om ingen av dessa lagbestämmelser är tvingande på denna ort, gäller de lagbestämmelser, som är tvingande på denna ort angående transport av passagerare och resgods (inkluderande här och nedan i dessa villkor medhavda fordon och handresgods) till sjöss.

Om inga lagbestämmelser är tvingande vid transport av passagerare och deras resgods på den ort där den enligt dessa transportvillkor behöriga domstolen har sin hemvist eller på ort, där annan domstol godkänner jurisdiktion, bör bestämmelserna i Aten konventionen från 1974, i genom 29.3.1990 tilläggsprotokoll ändrade lydelse om sjöbefordran av passagerare och deras resgods tillämpas på transportavtalet.


3. Jurisdiktion

Talan om ansvarighet på grund av avtal om sjötransport av passagerare och deras resgods får väckas enligt kärandens val vid domstol:

a) för den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse;

b) för den avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseorten

Om lagbestämmelserna i den svenska sjölagen tillämpas enligt klausul 2 ovan får tvisten också avgöras enligt kärandens val vid domstol enligt kapitel 21 paragraf 4 mom 1 punkterna 3 och 4 i den svenska sjölagen.
Om lagbestämmelserna i Atenkonventionen tillämpas enligt klausul 2 ovan kan tvisten också avgöras enligt kärandens val vid domstol enligt artikel 17, mom. 1 (c) och (d).


4. Tillämpningsområde

Dessa transportvillkor och tillämpliga lagbestämmelser enligt klausul 2 ovan skall gälla vid sjötransport av passagerare och resgods. Sjötransporten av passageraren och resgods täcker inte perioden innan passageraren går ombord och inte perioden efter det han har gått i land. Sjötransporten täcker inte den period under vilken passageraren befinner sig i en terminal eller på kaj.

Dessa transportvillkor och lagbestämmelser skall inte tillämpas på andra tjänster eller avtal mellan passageraren och Bortfraktaren utöver sjötransporten såsom stadgats ovan. Sådana tjänster eller avtal regleras av allmänna villkor för paketresor. Därut- över tillämpas Bra att veta-villkor, Betalnings- och avbeställningsvillkor och ombord gällande ordningsregler beträffande alla avtal mellan Bortfraktaren och passageraren.

Samtliga villkor nämnda ovan inkluderas i Bortfraktarens broschyrer, som finns ombord på fartygen, på Bortfraktarens kontor och hos övriga resebyråer, som säljer Bortfraktarens tjänster samt på internet (www.tallink.ee, www.tallinksilja.com).

För det fall att ett enskilt villkor i allmänna villkor för paketresor, Bra att veta-villkor, Betalnings- och avbeställningsvillkor eller ordningsregler skulle stå i strid med dessa transportvillkor har dessa transportvillkor företräde.


5. Biljetter och fartyg

Biljetten eller annat dokument, som styrker transportavtalet, måste uppvisas vid incheckningen i Bortfraktarens terminal på avgångsorten. Passageraren får ej till annan överlåta sin rätt enligt biljetten eller annat dokument. Den som på annans vägnar anskaffat en biljett eller annat dokument, skall anses ha haft fullmakt att på dennes vägnar godkänna dessa transportvillkor.

Bortfraktaren är ej skyldig att betala ersättning för stulen, borttappad eller förstörd biljett eller annat dokument, i andra fall tillämpas Betalnings- och avbeställningsvillkoren.

Bortfraktarens och passagerarens rätt att häva transportavtalet är definierat i lagbestämmelserna enligt klausul 2 ovan.

Bortfraktaren har rätt att utföra transporten med annat än annonserat fartyg eller i biljetten eller annat dokument angivet fartyg.


6. Restriktioner beträffande resgods

Passageraren får ej till terminalen eller ombord medföra resgods som kan förorsaka fara eller medföra väsentlig olägenhet för terminalen, fartyget, liv eller annat resgods eller last. Bortfraktaren har rätt att föra iland, eller oskadliggöra och förstöra sådant resgods på passagerarens bekostnad och utan något som helst ansvar från Bortfraktarens sida. Resgods som är oidentifierat eller som ingen gjort anspråk på tillåts ej ombord förrän den passagerare till vilken sagt bagage tillhör har identifierat detsamma.

Passageraren får ej till terminalen eller ombord medföra levande djur utan särskild överenskommelse med Bortfraktaren.

Bortfraktaren har rätt att av säkerhetsskäl inspektera passagerarens identitet och resgods såväl i terminalen som ombord.


7. Bortfraktarens ansvar

Bortfraktarens ansvar regleras enligt tillämplig lag under klausul 2 ovan och är alltid begränsat såsom fastställts och till det belopp som anges i tillämpliga lagbestämmelserna eller Atenkonventionen i genom 29.3.1990 tilläggsprotokoll ändrade lydelse.

Bortfraktarens ansvar är också begränsat enligt de lagbestämmelser eller den internationella konvention som gäller begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar som är tillämplig på den ort där den behöriga domstolen har sin hemvist enligt klausul 3 ovan.

Bortfraktaren svarar ej för skador, förlust eller utgifter på grund av dröjsmål, oavsett hur dessa är förorsakade och vilka uppstått innan påbörjad eller efter avslutad sjö- transport av passagerare och deras resgods enligt klausul 4 ovan.

Bortfraktaren är inte skyldig att ersätta förlorade pengar, värdepapper eller skada på smycken, konstföremål, elektronisk utrustning eller andra värdeföremål om inte Bortfraktaren mottagit sagd egendom för förvaring.

Passageraren bör skriftligt anmäla förlust eller skada på resgods (inkluderat fordon): (a) För uppenbar skada på resgods:

(i) för skada på resgods i hytt, innan eller samtidigt som passageraren går i land;
(ii) för allt annat resgods, innan eller samtidigt som det återlevereras;
(b) för skada på resgods vilken icke är uppenbar, eller förlorat resgods, inom femton dagar från dagen då passageraren har gått i land eller från återleverans eller från den dagen då sådan återleverans skulle ske.

Om passageraren inte anmält skadan till Bortfraktaren enligt vad som stadgats ovan, antas passageraren, om inte motsatsen har bevisats, ha mottagit resgodset/fordonet i oskadat skick. Dylik anmälan behöver inte göras om resgodset/fordonet vid emottagandet varit föremål för gemensam besiktning/undersökning.


8. Bortfraktarens ansvar för medhjälpare, agenter och självständiga underleverantörer

Om någon åtgärd riktas direkt mot fartygets ägare, dess befälhavare, besättning eller medhjälpare, agent eller självständig underleverantör, eller mot någon som har intresse i fartyget, skall denne ha rätt att åberopa samma försvar och ansvarsbegränsningar som Bortfraktaren. Då Bortfraktaren sluter transportavtal görs detta icke uteslutande för egen del utan även som agent och fullmäktig för sådana personer, som skall anses vara eller bedömas bli parter av transportavtalet.

De sammanlagda belopp som kan ersättas av Bortfraktaren och andra medhjälpare skall under inga omständigheter överskrida de begränsningar som anges i transportavtalet och tillämpliga lagbestämmelser i enlighet med klausul 2 ovan.

 

Godkänd av styrelsen för AS Tallink Grupp, 28.11.2011

Lada ner Transportvillkoren som en PDF:
Transportvillkor för passagerare och deras resgods 2008