Ordningsregler ombord

 

För att säkerställa trivsel, säkerhet och trygghet för alla personer som vistas ombord ska passagerare följa dessa ordningsregler, de säkerhetsbestämmelser och säkerhetsinstruktioner som ges av fartygets besättning eller som anges av skyltar ombord. Fartygets besättning företräder fartygets befälhavare i frågor som gäller upprätthållande av ordning, säkerhet och trygghet ombord. Passagerare får inte uppträda störande eller hotfullt mot andra passagerare eller på annat sätt orsaka störningar under resan. Passagerare som inte förmår ta hand om sig själv eller som uppträder på ett störande eller olämpligt sätt, kan av säkerhetsskäl omhändertas på befälhavarens order fram till resans slut.
 

 1. Samtliga passagerare måste ha ett giltigt boardingkort och på begäran kunna styrka sin identitet genom att uppvisa giltig ID-handling till fartygets säkerhetspersonal eller annan medlem av fartygets besättning. 
 2. Den som befinner sig ombord på fartyget eller i hamnområdet kan bli föremål för kroppsvisitering, bagagekontroll eller ombedd att svara på säkerhetsrelaterade frågor. Det finns ingen skyldighet att medge bagagekontroll, kroppsvisitering eller besvara säkerhetsrelaterade frågor men den som vägrar detta kan avvisas från fartyget eller hamnområdet och polisen kan informeras om detta. Allt låst bagage, fordon, hytt eller annat av passageraren låst utrymme kan genomsökas. Passagerare som ej fått tillträde eller avvisats från fartyget har ingen rätt till ersättning för oanvända biljetter eller andra orsakade kostnader. 
 3. Samtliga passagerare ska ha giltiga resehandlingar under hela resan. Om rederiet hålls ansvarigt eller på annat sätt påverkas på grund av avsaknad eller ofullständiga resehandlingar för passageraren, är passageraren ansvarig för eventuella kostnader som uppstår för rederiet. 
 4. Passagerare som uppträder hotfullt, störande eller på annat sätt orsakar problem för andra passagerare, som inte följer de fastlagda reglerna, är oanständigt klädd eller av andra skäl nekas tillgång till fartyget är inte tillåtna att vara ombord på fartyget. Personer som är starkt berusade, bryter mot reglerna, stör medpassagerarnas säkerhet och komfort, liksom personer som utgör fara för sig själv, medpassagerare, besättning eller för fartyget, kan på befälhavarens order placeras i förvar och avvisas från fartyget i avgångshamnen eller i nästa hamn och kan överlämnas till den lokala polisen.
  En person som stör medpassagerare i hyttområdet kan avlägsnas från hyttområdet och nekas rätten att använda sin hytt. 
 5. Förtäring av alkoholhaltiga drycker är endast tillåten i fartygets restauranger eller andra utrymmen avsedda för mat och dryck. Förtäring av alkoholhaltiga drycker som tagits med ombord eller inhandlats på fartygets taxfreebutiker är förbjuden. Det är förbjudet att konsumera mat som tagits med ombord i fartygets restauranger med undantag av specialkost eller barnmat. Passagerare får inte föra ombord mat och alkohol till kryssningar, resor som organiseras av tredje part, specialavgångar eller specialkryssningar med undantag av specialkost eller barnmat. Rederiet har rätt att omhänderta alkohol och livsmedel utan att ersätta passageraren. 
 6. Passagerare får inte ta med farliga föremål eller material ombord. Skjutvapen eller andra vapen och ammunition måste deklareras vid resans bokningstillfälle eller hos fartygets informationsdisk ombord och deponeras i säkerhetsskåp ombord på fartyget. Fartygets besättning har rätt att begära handlingar som tillåter passagerare att bära vapen eller ammunition till destinationslandet. Utan giltiga handlingar har rederiet rätt att vägra transportera passageraren till destinationslandet. Rederiet ansvarar inte för skador som åsamkas passagerare. 
 7. Besittning och användning av droger ombord är förbjudet, och polisen kommer att bli underrättad. Narkotikaklassade läkemedel avsedda för medicinskt bruk kräver giltigt läkarintyg som ska kunna uppvisas på begäran. 
 8. Det är strängt förbjudet att elda ombord med undantag av att tända tobaksprodukter i syfte att röka på särskilt avsedda platser. Passagerare får inte använda elektriska vattenkokare eller annan elektrisk utrustning för att förbereda mat eller dryck i hytten eller andra allmänna utrymmen. Sådan utrustning kan tillfälligt beslagtas av fartygets personal. Passagerare får inte lämna medhavd elektronisk utrustning kopplad till fartygets eluttag utan uppsikt. Det är förbjudet att cykla eller åka sparkcykel etc., inkl. elektriska, ombord förutom vid körning till och från bildäck. 
 9. Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Rökning (inklusive e-cigaretter) i passagerarområdena, hyttområden och andra allmänna utrymmen på fartyget är förbjudet. Att täcka för eller skada fartygens rökdetektorer är strängt förbjudet. 
 10.  Under resan får passagerare endast vistas i passagerarutrymmena. Det är förbjudet att vistas på bildäck under resan utan tillstånd. Reparation av fordon och hantering av bränsle är förbjudet under resan. 
 11.  Passagerare bör ta hänsyn till medpassagerarnas trivsel ombord. Användning av högtalare eller andra liknande enheter som kan skapa högt ljud, är inte tillåtet i hyttavdelningen. Sådana enheter kan tillfälligt beslagtas tills resan är avslutad. 
 12.  Ledare för ungdomsgrupper som reser ansvarar för gruppmedlemmarnas verksamhet/agerande ombord och för att gällande ordningsregler följs. Vid problem ska gruppledaren samverka med besättningen och följa de instruktioner som ges. 
 13.  Hyttföremål (kuddar, sängkläder, stolar och andra lösa föremål som ägs av rederiet) får inte tas ut från hytten eller skadas. Stöld, inbrott, bedrägeri eller annan olaglig aktivitet som begås ombord på fartyget polisanmäls. 
 14.  All skadegörelse eller obehörig användning av fartygets säkerhets- eller larmutrustning (brandsläckare, sprinkler, larm, livbåtar, livvästar och säkerhetsskyltar som hyttnummer, listan är inte uttömmande) är strängt förbjudet och leder till polisanmälan. 
 15.  Passagerare som har förstört, stulit eller på annat sätt orsakat skada på fartyget eller dess egendom är skyldig att ersätta rederiet för skadan. Passagerare kan omedelbart under resan ersätta för skadan vid fartygets informationsdisk, i annat fall avkrävs ersättning från passageraren efter avslutad resa. Passagerare som delar hytt på samma bokning är solidariskt skadeståndsskyldiga för skador som orsakas i hytten eller på föremål i hytten. 
 16.  Passagerare har inte rätt att bedriva affärsmässig verksamhet eller annan försäljningsverksamhet ombord, ej heller samla in pengar eller sälja lotterier, propagera, agitera eller hålla politiska tal, såvida inte verksamheten i förväg har överenskommits med rederiet. 
 17.  Rederiet är inte ansvarigt för passagerarnas personliga tillhörigheter eller värdesaker som förvaras i hytten. Värdesaker kan deponeras i säkerhetsskåp som finns vid informationsdisken eller på annan plats på fartyget. 
 18.  Om en handling som begås ombord anses vara ett brott enligt flaggstatens lagar, ska befälhavaren följa flaggstatens lagar för att säkerställa bevisupptagning och okränkbarhet av brottsplatsen. 
 19.  Fotografering eller filmning av passagerare eller besättning ombord är endast tillåtet med den berörda personens samtycke. 


Anvisningar gällande bagage tillhandahålls i terminalen, ombord på fartyget och i resedokument. Ytterligare information finns på rederiets hemsida se.tallink.com eller ee.tallink.com.

Varje passagerare (d.v.s. person som inte är en del av fartygets besättning) skall följa ovan nämnda bestämmelser i enlighet med estniska sjölagen § 60 (4), den finska sjölagen, kapitel 15 (4), den svenska sjölagen kapitel 15 (7), International Ship and Port Facility Security Code, EU förordning 725/2004 samt de estniska, finska, lettiska och svenska Sjöfartsmyndigheternas säkerhetsrelaterade bestämmelser.

Godkänd av styrelsen för AS Tallink Grupp, 01.03.2023