Visselblåsarkanal

På den här sidan finner du information om vårt vissalblåsarsystem. Hitta information om vår visselblåsarpolicy, vad som kan rapporteras och hur du går tillväga. 

 

Visselblåsarkanalen: Rapportera allvarliga misstankar

Via Tallink Silja ABs visselblåsarkanal kan du rapportera allvarliga misstankar om lagöverträdelser, oegentligheter eller missförhållanden av allmänt intresse.

God affärsetik och transparens, objektivitet och likabehandling av leverantörer är centralt för Tallink Silja AB. För att vi framgångsrikt ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt, ställs höga krav på att vi alltid agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Tallink Silja AB har nolltolerans mot korruption, oegentligheter, lagöverträdelser, diskriminering och trakasserier. Därför kan du rapportera konkreta misstankar om korruption, lagöverträdelser, oegentligheter eller andra missförhållanden via vår visselblåsarkanal. Rapporteringen ska avse information som du fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang och avse händelser av allmänt intresse.

Arbetstagare, arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan har enligt visselblåsarlagen ett skydd mot repressalier.

Du kan vara anonym. Väljer du att vara anonym kan Tallink Silja AB inte ta reda på vem du är.

 

Det här kan du rapportera

I Tallink Silja ABs visselblåsarkanal kan du rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden. Det kan handla om lagöverträdelser, oegentligheter eller händelser av allmänt intresse. Med allmänt intresse menas att händelsen berör allmänheten (normalt sett inte en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden) och att det finns ett legitimt intresse av att missförhållandena rapporteras. Rapporteringen ska avse information som du fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Det kan till exempel handla om:

  • Ekonomisk brottslighet eller korruption, till exempel mutor, förskingring, bokföringsbrott, missbruk av position eller liknande.
  • Lagöverträdelser, till exempel av regler om miljöskydd, livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet, konsumentskydd, folkhälsa, dataskydd och konkurrens.
  • Allvarliga brister i säkerheten eller arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Det finns även möjlighet att rapportera externt till utsedda tillsynsmyndigheter. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

 

Så här rapporterar du

Rapportering sker via en extern leverantör, WhistleSystem ApS. Använd länken nedan och fyll i formuläret.

När du har skickat in formuläret får du ett användarnamn och ett lösenord på skärmen. Skriv ner och spara användarnamn och lösenord – utan dem kan du inte följa din rapport eller kommunicera med Tallink Silja AB i ditt ärende.

Inom sju dagar får du ett svar eller en följdfråga från Tallink Silja AB. All kommunikation med Tallink Silja AB med anledning av din rapport kommer att ske i visselblåsarkanalen.

Visselblåsaren informeras om de åtgärder som vidtagits inom 3 månader efter att rapporten lämnats in.

Gör din anmälan här (via knappen längst ner i detta dokument)

Tack för din hjälp!

 

 
Visselblåsarsystem → Anmälningsformulär